Barokní malířství

Belgie

 • vznikla zde nejvýznamnější škola radikálního baroka, spojující italské, španělské a holandské vlivy, tzv. vlámská malířská škola
 • malovala hlavně:
  • náboženské a mytologické obrazy
  • krajiny, zátiší, malby zvířat, portréty a žánrové výjevy
  • pijácké výjevy, hospodské rvačky a výjevy z běžného života
 • charakter těchto žánrů je však jiný než v Holandsku
  • malba je bohatá tvarově i barevně
  • působí efektním a okázalým dojmem
  • chybí jí holandská prostota a jasnost.

 

► PETR PAUL RUBENS

 • jeho tvorbu lze rozdělit do 5 období:
 1. 1591 – 1599
 • učí se u různých mistrů (např. Adam van Noort)
 • teprve hledá vlastní výraz

 

 1. 1600 – 1608
 • získával malířské a diplomatické zkušenosti v Itálii a ve Španělsku
 • roku 1600 se stal dvorním malířem Vincenza I. Gonzagy
 • kopíroval slavná díla
 • dělal portréty, náboženské a mytologické obrazy

 

 1. 1609 – 1620
 • rozvíjejí se charakteristické rysy jeho tvorby:
  • náboženské a mytologické obrazy odvážných kompozic, sestavených z křivek mohutně modelovaných těl a drapérií, nabitých velkou silou a dynamikou
  • monumentální kompoziční výstavba obrazů
  • nahá, převážně ženská těla
  • výrazné barvy (svítivé světlé tóny, citlivý šerosvit)
  • obrazy působí dojmem plnosti, nádhery a přepychu
  • temnosvit – mizí hranice mezi světlem a stínem
 • Vztyčení kříže
 • Snímání z kříže
 • Klanění tří králů
 • Venuše před zrcadlem
 • Bitva Amazonek
 • Únos dcer Leukippových
 • Autoportrét s Isabellou Brantovou (byla to jeho žena, obraz je realisticky střízlivý)

 

 1. 1620 – 1630
 • Dvořanské období“
 • namaloval dva cykly obrazů pro Lucemburský palác v Paříži
  • Medicejský cyklus – 21 obrazů ze života Marie Medicejské
  • Cyklus ze života Jindřicha IV. – 3 nedokončené obrazy
 • 1629 – vytvořil 39 nástropních maleb pro kostel Karla Boromejského v Antverpách (zničeno při požáru)

 

 1. 1630 – 1640
 • nejplodnější období
 • maloval hlavně mytologické obrazy, v nichž v mnoha variantách opěvoval krásu ženského těla
  • Paridův soud, Tři grácie
  • Nymfy a satyrové, Zámecký park, Zahrada lásky
 • v tomto období tvoří i krajiny a žánrové obrazy s veselicemi lidu
  • Krajina v bouři, Krajina s duhou, Krajina s vozem při západu slunce

 

► ANTHONIS VAN DYCK /fan dajk/

 • Rubensův žák, jeden z největších světových portrétistů
 • maloval i mytologické a náboženské obrazy a předlohy pro grafické listy
 • po působení v Rubensově dílně pracoval v Italii (Portrét kardinála Quida Bentivoglia), v Antverpách a až do své smrti v Anglii jako dvorní portrétista krále Karla I. (Karel I. na lovu, Děti Karla I.)
  • Snímání z kříže –odvážnější, detailnější kontrasty mezi světlými a tmavými plochami

 

► JACOB JORDAENS /jakop jordáns/

 • tvůrce náboženských a mytologických obrazů
 • proslulý malíř hodovních scén
  • Král pije, Alegorie plodnosti, Umělec s rodinou svého tchána
 • vycházel ze stylu Rubense, ale odlišuje se větší drsností výrazu a temnosvitem

 

► CORNELIS DE VOS /kornelis de fos/

 • malíř podobizen dětí a mladých lidí –Umělcovy dcery
 • je mu připisováno mj. i Klanění tří králu v kostele sv. Matěje v Bechyni

 

► FRANZ SNYDERS /Snajdrs/

 • nejvýznamnější malíř zátiší s květinami, ovocem a loveckými náměty
 • hlavním rysem je přeplněnost důmyslně upravených stolů a vystižení lesku a povrchu předmětu a zvířat

 

► ADRIAEN BROUWER /Brauvr/

 • maloval žánrové obrázky nevelkých rozměrů s náměty z prostředí venkovských hospod, hlavně hořče karet, rvačky sedláků a veselou společnost představitelů nejnižších společenských vrstev
 • usiloval o vyjádření dramatičnosti scén a pudových stránek lidské povahy
 • Hra v karty, Hořký lék, Rvačka sedláků

 

 

Holandsko

 • objednavateli děl byli hlavně příslušníci bohatého měšťanstva
 • malíři znázorňovali hlavně každodenní skutečnost
 • důsledně se ji snažili poznat a malířsky zpracovat
 • zachycovali ji velmi prostě a střízlivě
 • obrazy zdobily hlavně měšťanské interiéry, což ovlivnilo tématiku maleb
 • velmi omezeně se uplatňovaly náboženské scény
 • výrazný rozmach zaznamenalo krajinářství, které realisticky zachycovalo holandské roviny
 • další téma byla zátiší, která na rozdíl od Vlámska zachycují prosté seskupení předmětů, kuchyňského nádobí a zbytky jídel
  • to vše ve střízlivé barevnosti
  • s dokonalým zachycením materiálu a osvětlením
 • rozšířená byla žánrová malba a malba portrétů, hlavně pak skupinové podobizny

 

► REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN

/Rembrant Harmeson fan Rejn/ 1606 – 1669

 • nejvýznamnější holandský malíř narozený v Leydenu
 • syn městského mlynáře a malířskému řemeslu se učil od čtrnácti let
 • pod vlivem svého učitele Lastmana maloval hlavně biblické příběhy
 • už tehdy byl zaujat motivem smrti a fascinován stářím
 • uplatnil se jako mistr temnosvitu
 • jeho postavy jsou ponořeny do šera a veškeré světlo je soustředěno na ústřední motiv, na zachycení duševního stavu člověka
 • studoval hlavně postavy starců (Modely ze starobince), ale i sebe
 • roku 1626 začal tvořit také grafiky, hlavně mědirytiny
 • Rembrant byl také velkým kreslířem
 • Roku 1631 se přestěhoval do Amsterodamu
 • plnil hlavně společenské objednávky, ale maloval i zátiší a krajiny, biblické náměty a autoportréty
 • Hodina anatomie dr. Tulpa (skupinový portrét na požádání lékařů v Amsterdamu, osvětlení z mrtvoly), Danae, Autoportrét se Saskií na kolenou, Portrét usmívající se Saskie, Samson oslepený Filištíny.

 

 • Noční hlídka
  • obrovský skupinový portrét střeleckého útvaru
  • porušil typické pojetí skupinového portrétu se všemi postavami stejně významnými
  • uspořádal kompozici tak, že vlivem osvětlení se staly některé postavy významnější
  • do davu navíc zamíchal i postavy, které tam nepatří
  • obraz se setkal s nepochopením objednavatelů
  • kupci nechtěli dát malíři požadovanou částku-aukce, změnil se pohled autora-mnoho vrstevnost barev
  • využíval hnědé, šedé, okrové, bílé
  • maloval i špachtlí
  • pro Rembrandta znamenal společenský neúspěch

 

 • v této době objevil význam malířského rukopisu
 • z jeho obrazů mizí nadsázka, efektní gesta, barvy i nádhera oděvů, reálné světlo a objevuje se světlo neskutečné, na obraze bývá několik světelných ohnisek
 • Rembrandt se vrací k biblickým námětům (Betsabé s dopisem od Davida, Jakub žehná Josefovým synům, Návrat marnotratného syna), jež pojímá jako obrazy tíhy lidského údělu a jež maluje podle žebráků z ulice
 • maluje i své dušezpytné podobizny a portréty
  • Představenstvo soukenického cechu, Židovská nevěsta, Rodinný portrét)
 • mytologické a antické náměty na společenskou objednávku
 • Aristoteles přemýšlí nad Homérovou bustou, Homér Alexandr Veliký, Přísaha Batávů

 

Krajinářství:

►JAN VAN GOYEN /Fan Chojen/

 • založil tradici přímořských krajin s úzkým pruhem v popředí, oživené množstvím lidí a vysokým nebem

 

► JACOB VAN RUISDAEL

 • nejvýznamnější holandský krajinář 17. Století
 • předchůdce romantické krajinomalby
 • maloval hlavně letní a zimní krajiny
 • na obrazech ze skutečných složek konstruoval krajinu jako celek již neskutečnou, zaplněnou těžkými mraky, rozsochatými stromy a proudícími vodami
 • často v krajině dominuje větrný mlýn nebo zřícenina

 

Zátiší:

 • malíři hledali krásu v prostých věcech na jídelním stole
 • většinou úzká specializace na malbu květin, ovoce, stolního nádobí,…

► PIETER CLAESZ /pítr klás/

 • zakladatel tohoto stylu malby zátiší.

 

► WILLEM CLAESZ HEDA

 • mistr realistického zátiší
 • perfektní charakteristika materiálů, citlivá práce s barvou a světlem

 

Žánrová malba:

► JAN VERMEER VAN DELFT

 • nejvýznamnější intimista
 • v jeho koloritu převažovala žlutá a modrá barva
 • tématem jeho obrazů byly prosté idylické výjevy z holandského domácího života, které se odehrávají v prosvětlených místnostech
 • snaha zachytit psychiku postav
 • kompozice založené na bočním osvětlení
 • Dívka čtoucí dopis, Atelier, Geograf, Krajkářka, Dívka v turbanu, Pohled na Delft, Ulička, Voják a smějící se dívka, Mlékařka

 

► GERARD TER BORCH

 • výjevy z prostředí zámožné buržoazie, „galantní“ návštěvy v nevěstincích a domácí koncerty

 

► JAN STEEN

 • projevoval na rozdíl od ostatních intimistů smysl pro humor
 • jeho obrazy mají komplikovanou kompozici a pestrou barevnou škálu
 • jsou plné živého pohybu (např.: Serenáda, Kuchyně, aj.).

 

Portrét

► FRANS HALS

 • jeden z největších holandských malířů, ve své době však nepochopený
 • hlavní část tvorby tvoří individuální a skupinové portréty
 • jeho podobizny do roku 1640 se často smějí
  • Smějící se kavalír, Veselý piják, Hostina důstojníků střeleckého spolku sv. Hadriána
 • snaha zachytit člověka v jeho okamžité náladě si vyžadovala rychlou a obratnou techniku ovládání štětce → obdivuhodný malířský rukopis
 • po r. 1640, vlivem chudoby – proměna stylu: portréty úředníků, kupců a teologů
  • barvy šedé, černé, hnědé, žluté a bílé
  • Správcové mužského starobince, Správkyně mužského starobince

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *