Románské umění – Čechy

 • = 1. celoevropský sloh (11. stol. – pol. 13. stol.)
 • 1000 – 1250 zachvátil celou Evropu
 • snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodoba
 • ovlivněno i germánským slohem
 • do 10. stol. se lid bál, že bude konec světa -> ve velké míře se začaly stavět kostely (sloužily i jako úkryt pro vesničany v době nájezdů -> dobrá ochrana díky masivnímu zdivu a kameni oproti dřívějšímu dřevu)
 

BOŘIVOJ – 1. známý historický panovník, který buduje církevní stavby

 • kostel Sv. Klimenta (původně rotunda) – Levý Hradec
 • Rotunda sv. Jiří  – Říp
 • Rotunda sv. Kříže Praha

jeho nástupce SPYTIHNĚV dal postavit několik kostelů

 • Spytihněvova bazilika
 • Kostel sv. Petra na Budči

VÁCLAV

 • Rotunda sv. Víta na Pražském hradě
  • 4 apsidy do kříže; Z – předsíň, V – oltářní prostor; kruh ve středu – dokonalý vesmír
  • zde je i kníže Václav pohřben
  • v roce 973, kdy bylo v Praze zřízeno biskupství (1. biskup Dětmar) se stala biskupským chrámem

BOLESLAV II.

 • zakládají se 1. kláštery
 • r. 993 – Břevnovský klášter – nejstarší benediktýnský klášter
 • r. 999 – Klášter Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle
 • 11. stol. – stavební aktivity na venkově -> panské kostely
  • centrální – kruhový základ
  • podélné – 1 lodní, na Z straně věž + triguna
  • (kamenný balkónek na 1-2 sloupech; slouží pro šlechtice, aby nemuseli mezi lidi dolu)
 • kostely majetkem panovníka -> ten si tam dosazuje i své lidi
 • konec 13. stol – boj mezi panovníkem a církví -> ta vyhrála a dosazuje si své lidi

VLADISLAV II. -> zval na naše území řády (premonstráti, cisterciáci) 

 • Klášter a zámek v Doksanech (premonstráti)
 • Strahovský klášter (premonstráti)
 • Klášter Plasy ( cisterciáci)
 • Kostel sv. Jakuba Staršího u Kutné Hory

ARCHITEKTURA

ZNAKY
 • sloupy – plošný dekor; zvonová hlavice; někdy stylizované symboly křesťanství; stylizované tváře; pletenec; hladký dřík; patka s drápy + podstavec
 • pilíře – hranolovitý, jednoduchý; větší nosnost než sloup
 • kostely mají uvnitř zvednutou úroveň apsidyoltář
  • na ½ schovaná nebo úplně zasunutá krypta
 • 1 nebo 2 věžové průčelí
 • nad průčelím kruhové okno (rozeta)
 • průčelí má občas jednoduchý reliéf, výzdobu
 • štěrbinová okna – uvnitř se rozšiřovala; ojediněle zasklena
  • u venkovských kostelíků místo skla střeva zvířat
ROTUNDA
 • centrální typ (půdorys)
 • přisazena 1 i více apsid
BAZILIKA
 • daleko častější je jednolodní kostel až 5 lodní
 • věže na západní straně kostela a v průčelí
 • boční lodi mají okénka
 • existuje i příčná loď
KLÁŠTERY
 • součástí je klášterní kostel + obytná část + rajský dvůr (vylepšen křížovou chodbou); knihovna, jídelna, cely, skladiště a sýpky
 • nosné kameny jsou přitesávány (skoro nepoužívali maltu) = kvádříkové zdivo
 • hlavním objednavatelem a výrobcem uměleckých děl je církev; umělci pracují anonymně
 • církev předepisovala námět i formu – převažují náboženské náměty
 • abstraktní a symbolický charakter umění (chybí spojení se skutečností)
 • pracovali podle předloh, napodobovali
KOSTELY
 • většina půdorysů vychází z římské baziliky (obdélník o 3 lodích)
 • zakomponovali kříž + apsidu
 • apsida = chór, kde se shromažďovali mniši; sloužili tam mši
 • jako celek působí těžkopádně, masivně
 • kruhový oblouk; sdružená okna (skupina obloučků propojena sloupy); okna (úzká, tlusté zdi, podobají se střílnám), klenba valená (z kamene)
 • později křížová klenba (kombinace 2 kleneb valených)
 • portál – jednoduchý; trojitý – ústupkový; bohatá výzdoba
BĚŽNÁ ZÁSTAVBA
 • románské sídliště nebylo uspořádáno; budovy byly rozptýleny
 • často útvar svírající nádvoří –  hospodářský účel
 • nejzachovalejší je na Starém Městě Pražském (dnes renesanční a barokní fasády, ale přízemí je románské – klenby, pilíře)
 • Praha – převážně kamenné město; cca 30 kostelů
 • 1170 – kamenný most -> Vladislav II. ho nechal postavit ve jménu manželky Judity -> Juditin most (zachovala se věž na Malé straně, reliéf – korunovace knížete na čes. krále)
 • světské stavby mají pevnostní charakter -> falce (Cheb; Olomouc)

SOCHAŘSTVÍ

 • převládala náboženská tématika, existovali i náměty rostlinné, živočišné (lvi, draci, medvědi)
 • vázána na architekturu
 • tvůrci jsou většinou anonymní
 • převažuje reliéf
 • FIGURÁLNÍ PLASTIKA – bez výrazu v obličeji, strnulost v pohybu, schematičnost (lidské tváře jsou všechny zobrazovány stejně – často nerozlišovali mužskou a ženskou postavu), kolorovány, hierarchická perspektiva, anatomické disproporce, dlouhý splývavý řasený oděv
 • sochařská výzdoba měla magickou funkci (kostel nás měl ochránit; zlé zůstalo venku)

Plastika

 • dekorativní, monumentální, komorní
 • do plastik řadíme i pečetě; drobná mincovní dílka (dukáty)

církevní plastika

 • ostře sledována a vybírána (figury patronů, oficiálně uznaných světců, evangelíci, …)
 • románské umění má plošný charakter
 • reliéfní kompozice často dělali malíři
 • většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary)
 • práce v rámci Sázavského kláštera, zde byl činný mnich Božetěch (pracuje v dřevě, kameni a z kosti – drobné sochařské práce)
 • opat Silvestr a Reginard z Met – též činní v malířství

Tympanon hradní kaple hradu Oldříš u Poděbrad

Kostel sv. Jakuba u Kutné Hory

 • arkády (vtěleny postavy – Kristus, syn a Marie; sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, …)
 • 1165 byl vysvěcen (nejvyspělejší sochařské dílo)

Kostel v Záboří nad Labem

 • tympanon, archivolta vstupního portálu
 • dal postavit Sedlecký klášter
 • provazec, palmety, akant, zvířecí motivy (stylizace), pletence; … -> motivy se opakují
 • dole jsou stylizované korintské sloupy

  Kouřimští lvi

 • seskupení 4 lvích hlav (2 okřídlené)
 • neví se, k čemu přesně sloužili
 • zjednodušení; srst rytmicky seřazená
 • nalezeno na původním hradišti v Kouřimi
 • ležící lvi – často součást umění -> u vstupů do kostelů (ochránci)
  • jako podpora sloupu
  • už i v antice u bran
 • v 17. stol. je někdo zazdil do zdi Žitenického kostela u Litoměřic

Tympanon svatojiřského kostela

 • deska + půlkruh -> tvoří postranní části
 • zobrazuje trůnící P. Marii s Ježíškem na klíně
 • vedle je Mlada (1. abatyše svatojiřského kláštera)
 • po stranách je Přemysl I. a na 2. straně sv. Anežka
 • jeden z nejlépe zachovaných prací z této doby

MALÍŘSTVÍ

 • převažují fresky a knižní malba
 • schematičnost a strnulost
 • ve tváři žádné stínování; žádná drapérie => aby nebyla odváděna pozornost od tématu
 • malby byly přetírány -> maleb zachováno velmi málo
 • lineárně stylizované, užití výrazných nelomených barev
 • románští malíři měli všechny svaté nakreslené ve skicáku (podoba byla podrobně schvalována), nanesli si síť, zvětšovali a plochu pojednávali plošně

1) NÁSTĚNNÉ (monumentální)

 • bezprostředně vázané stavební plochou
 • tvoří souvisle výzdobu interiéru v časovém sledu (pašijové výjevy)
 • nejstarší: Výzdoba v kostele Sv. Klimenta ve Staré Boleslavy 
 • nástěnné obrazyv Albrechticích nad Vltavou
 • fresky
  • Kostel v České Skalici
  • Kostel Panny Marie, později Sv. Kateřiny ve Znojmě
  • výzdoba má výrazně ucelený ráz
  • pásy
   • spodní (drapérie zelenavé barvy, dekorativní ráz)
   • nad ním (výjevy ze života Panny Marie)
   • další pás (jednotná výzdoba, ale neucelená)
   • 3. pás (9 mužských postav – ozbrojeni; mají pláště-pražští Přemyslovci, nemají – moravští Přemyslovci)
   • 4. pás (Vratislav I. má korunu a žezlo) -> jediný zobrazený král; a 3 mandlové štíty
   • vrchol další pás (výjev z kosmu -> výjev povolání Přemysla na trůn)  (v našich dějinách je to 1. světský – nekřesťanský výjev)
   • na samotném vrcholu je pás, kde jsou 4 evangelíci
   • barvy – několik barev (zelená, modrá, červená + tóny v kresbě) -> redukovaná barevnost, plošně nanesena na stěnu

2) KNIŽNÍ

 • velmi pěstovaná; nejrozšířenější
 • opisy evangelií; kodexy; hagiografie (život svatých); žaltáře (kniha modliteb); hodinky (neurčité dny a hodiny, měsíce předepsané modlitby); antifonáře (zpěvníky -> pro sbory v kostelech) -> zpěvácká bratrstva
 • využití pergamenu (kůže ovcí a koz, pak i lama, … rarita – z kůže nenarozených zvířat)
 • iluminace – obrázky součástí textu 

Vyšehradský kodex

 • 1085, námět Vjezdu do Jeruzaléma – v Památníku Národního písemnictví

Kodex Gigas

 • velký majetek – nechávají si dělat kláštery, knížata
 • výzdoba je lineární (až do gotiky), hodně stylizovaná
 • vyhýbají se detailům; vtěsnaly linie do základního tvaru, znaku

Opis legendy o Sv. Václavu“ (Gumpoldova legenda)

 • nejstarší, z  roku 1006, pořídil ji Boleslav II. Pro svou ženu Emmu
 • dekorující motiv na šatech obou figur
 • barva vyplňuje spíš prázdné plochy
 • jsou to hl. barvy symbolické; ne předmětné

 Evangeliář Vyšehradský

 • plocha dekorována různými geometrickými prvky různých barev
 • medailónky uvnitř (konvence přijatých symbolů)
 • dal ho pořídit Vratislav I. k příležitosti jmenování za krále

 Žaltář Ostrovský

 • živější, do iniciál jsou vkreslovány celkem realistické hlavy (spojeno s byzantským vlivem)

Evangeliář a rukopis Krakovský a Hvězdenský

 Antifonář Sedlecký

3.5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *