Gotická architektura

Název

 • původně hanlivý charakter, odvozen od barbarského kmene germánských Gótů, kteří se podíleli na vyvrácení antického Říma
 • uměleckou kvalitu gotiky plně docenilo až romantické hnutí v 19.století, tehdy se název „gotika“ vžil jako označení slohu bez posměšného zabarvení

Vznik

 • místem vzniku je oblast ILE-DE-FRANCE (il-d-fráns) 1130
 • za 1. gotickou stavbu považován klášterní chrám Saint-Denis u Paříženechal postavit opat Suger (syžé)
 • 2. pol. 12. stol. S – Francie, r. 1240 do Čech
Periodizace

FRANCIE – kolébka gotiky

 1. raná gotika (12. století)
 2. vrcholná (klasická a poklasická) gotika (13. a 14. století)
 3. pozdní gotika (15. století)

ČECHY A MORAVA

 1. raná (přemyslovská) gotika (1230 – 1330)
 2. vrcholná (lucemburská) gotika (13. – 14. století)
 3. pozdní (jagellonská, vladislavská) gotika (15. století)
 

HLAVNÍ RYSY GOTICKÉHO UMĚNÍ
 • kvalitativní i kvantitativní rozmach uměníroste monumentalita, nákladnost a reprezentativnost umění, která nemá od doby antiky obdoby
 • má rozporný charakter – celkový duch ovládán náboženským symbolismem, duchovní obsah děl na úkor realistickému zobrazení skutečnosti
 • církev = hlavním objednavatelem uměleckých dělale i stále častěji panovníci, světští feudálové, měšťané, mizí jednoznačná převaha církevního umění nad světským
 • tvůrci uměleckých děl jsou laikové – řemeslníci sdružení do cechů – dbaly o výchovu kvalitních řemeslníků
 • mění se pojetí autorství uměleckých dělpoprvé od antiky vystupují umělci z anonymity→ společenské uznání umělců
HLAVNÍ PRINCIPY GOTICKÉ ARCHITEKTURY
 • snaha vytvořit nadpozemský, nadskutečný prostor
 • dynamismus – proti románské statičnosti jsou v gotice všechny síly ve stálém napětí a působí dojmem pohybu, přípory pilířů jakoby tryskají vzhůru
 • vertikalismus – stavba tažená do výšky = převažují svislé linie
 • maximální odhmotnění zdiva – zmenšování plochy zdi a k jejich nahrazení okny
 • sjednocení vnitřního prostoru – vytvořit interiér se zdůrazněním jeho hloubky a výšky
Základní konstruktivní prostředky gotické architektury
 • lomený oblouk
 • žebrová (křížová) klenba – žebra svádějí tlak klenby do čtyř rohových pilířů
 • vnější opěrný systém – součástí vnější pilíře, zachycují boční tlak stěn; díky konstrukci OS možnost odhmotnit vnitřní prostor a vést stavbu do výšky
 • okna – vitráže, rozety, oblouky oken vyplňuje kružba
Dekorativní prvky
 • pilíř – hlavní podpůrný prvek, v mezilodních arkádách (nesl tíhu klenby) a v opěr.systému
 • sloup – méně než pilíř, v kapitulních síních klášterů, vyšší a štíhlejší než románský kalichový typ hlavice-rostlinný dekor-břečťan, vinná réva, chmel, javor
 • triforium – arkádový ochoz o síle zdi, na vnitřní stěně hlavní lodi katedrál
 • kružba – kamenné pruty tvořící určitý obrazec, kostrou oken, arkád,
 • fiála – vertikální zakončovací článek v podobě štíhlého jehlance na opěrných pilířích
 • svorník – kámen zatěžující vrchol žebrové klenby

TYPY STAVEB

Církevní

Kostel hlavní druh církevní architektury

 • podélný typ katedrála (bazilika s chórovým ochozem a věncem kaplí, vnějším opěrným systémem), nejčastěji 3lodní, ale i monumentální 5 a 7 lodní
  • stejnolodní kostel = nejč. trojlodní- vrcholná + pozdní gotika
  • jednolodní kostel (výjimka), dvoulodní (pozdní g.)
 • centrální typ nevyhovoval stavebním principům gotiky, stavěn výjimečně

Klášter gotické stavební prvky se uplatňovaly hlavně v kostelích

Světská

 • s růstem moci šlechty a měšťanstva zaznamenala velký rozmach
 • potřeba zjistit obranu x nové válečné technice (střelný prach)
 • současně stoupají i požadavky majitelů na užitkovost, reprezentativnost staveb
 • stavby se specializují podle účelu, pohodlnější bydlení, zdobnost
 • doba gotická je dobou hromadného zakládání nových měst
  • plánovité zakládání města využívalo šachovnicový půdorys s uspořádáním domů do pravidelných bloků, čtyřúhelné náměstí, města sevřena věncem hradeb

⇒ Hrad

 • nejvýznamnější typ světské architektury, sídlo feudálů
 • gotika je dobou největšího rozmachu hradní architektury
  • výšinný hrad – téměř zmizel typ obytné věže, stavěny složitější hrady, vnitřní uspořádání hradů
   • předhradí – s vlastním opevněním, nádvořím
   • vnitřní hrad – s dalším pásem opevnění, nádvořím, zdobný hradní palác s hradní kaplí, s hl.věží
  • rovinný (vodní) hrad – uprostřed vodních ploch, spojen s břehem padacím mostem, uvnitř ještě jeden vodní příkop okolo vnitřního hradu

⇒ Tvrz nevelké opevněné sídlo venkovské šlechty, uprostřed vsi i na návsi, uprostřed vodní plochy

⇒ Měšťanský dům (městský palác) – obdélníková parcela, bohatě zdobené průčelí do ulice, do náměstí, schodiště do patra, dvorek-stáje, dílny, stodola s vjezdem ze zadní ulice

⇒ Radnicenejhonosnější dům ve městě, složitě klenuté sněmovní místnosti, věž, zdobené průčelí

⇒ Specializované účelové stavby obchodní domy, sklady, tržnice, cechovní budovy, správní budovy, banky, mincovny, nemocnice /špitály/, hospice/útulky pro pocestné/

⇒ Kamenný most

⇒ Vesnická obydlí – ze dřeva, ale i cihly, kámen, složitější domy, nejen jednoprostorové

ARCHITEKTURA VE FRANCII

 • Francie vytvořila základní rysy gotiky tak, že z ní učinila první původní a svébytný sloh od zániku antiky
 • protikladný svým charakterem antické architektuře
 • všechny konstruktivní a dekorativní prvky jsou typické právě pro většinu francouzských staveb

Církevní architektura

 Raná gotika (12. století)
 • Chrám Sant Denis u Paříže
 • katedrálaLaonu
 • katedrála Notre-Dame v Paříži
Klasická a poklasická gotika (13. a 14. stol.)
 • Katedrála v Chartres – poprvé uplatněn vertikalismus, odhmotnění
 • katedrála v Remeši, Amensu, Beauvais
 •  palácová kaple Sainte-Chapelle
 • Regionální školy– normandské, champagneské, burgundské, jihofrancouzské
 • Kláštery – benediktínský klášter Mont-Saint-Michel
Pozdní gotika (15. století)
 • ovlivněna anglickou architekturou plaménkového stylu (podle charakteristického motivu v okenních kružbách)
 • Chrámy v Moulins (mulén), Saint-Riguier (sén-rikijé), Brou (brú)

Světská architektura

 • Louvre v Paříživ renesanci přestavěn na královský palác
 • hrad Cháteau-Gaillard
 • Bastilla v Paříži
 • papežský palác v Avignonu
 • dokonale zachovaným opevněným městem je Carcassonne 

ARCHITEKTURA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Raná gotika (přemyslovská, 1230-1330)

 • stavby jsou masivní a jednoduché; tlusté zdi a pevná okna
Církevní architektura
 • klášter v Předklášteří u Tišnova
 • kostel na Velehradě
 • kostel sv. Prokopa v Třebíči
 • kostel Zlatá Koruna
 •  chrám sv. Bartoloměje v Kolíně n. Labem
 • Staronová synagoga v Praze na Starém Městě – nejstarší zachovaná židovská synagoga ve střední Evropě
Světská architektura
 • hrady: Zvíkov, Pernštejn, Křivoklát, Bezděz, Loket
 • města: České Budějovice, Nový Bydžov
 • mosty: nejstarší kamenný most v Písku

Vrcholná gotika (lucemburská, 1330-1420)

 • vláda Jana Lucemburského, Karla IV. – inicioval rozsáhlou stavební činnost, která měla z Prahy vytvořit reprezentativní centrum českého království a římského císařství
 • přizval francouzské architekty
 • linie tažené ve svislém směru vysoko, převýšené stavby
Církevní architektura
 • doba Jana Lucemburského
  • chrám sv. Ducha v HK
  • klášter s kostelem sv. Jakuba v Praze na Starém Městě
 • doba Karla IV.
  • katedrála sv. Víta na Pražském hradě (u nás 1. katedrála fran. typu)
   • stavbu začal Matyáš z Arrasu
   • po jeho smrti převzal Petr Parléř (Svatováclavská kaple, Zlatá brána, jižní věž)
Světská architektura
 • doba Jana Lucemburského
  • kamenný most přes Labe v Roudnici n. Labem
 • doba Karla IV
  • rekonstrukce Pražského hradu 
  • založení Nového Města pražského (učinila z Prahy největší evropské město po Římu)
  • hrad Karlštejn
  • Karlův kamenný most
  • Staroměstská mostecká věž
 • doba Václava IV
  • Staroměstská radnice v Praze
  • Karolinum

Pozdní gotika (jagellonská, vladislavská, pol. 15. st. – pol. 16. st.)

Církevní architektura
 • kostel sv. Barbory v Kutné Hoře (Parléř, M. Rejsek)
 • královská oratoř v chrámu sv. Víta (B. Rejt)
 • chrám sv. Mikuláše v Lounech
 • katedrála sv. Bartoloměje v Plzni
 • chrámy sv. Jakuba a sv. Petra v Brně
Světská architektura
 • stavby Matěje Rejska Prašná brána v Praze (začátek Královské cesty),  kašna v Kutné Hoře
 • stavby Benedikta Rejta–  přestavba Pražského hradu, Vladislavovský sál, hrad Švihov (vodní hrad), úprava Křivoklátu
 • stavby Wendela Roskopfa hrad v Bechyni, radnice v Táboře
5/5 (3)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *