Cesta do pohádky

Cesta do pohádky

Cesta do pohádky  – Literárně-dramatické projekty pro MŠ

Cílem této knihy je ukázat jednu z možností, jak propojit literární předlohu a metody dramatické výchovy při práci s předškolními dětmi. Inspiruje k tomu, jak učit děti a dospělé hledat společnou cestu k příběhům, pohádkám, poezii, dramatické výchově, ale hlavně k životu právě přes pohádkové hrdiny, jejich svět a problémy a také přes tvorbu a realizaci literárně-dramatických projektů.
Kniha nabízí postup při plánování vlastních projektů, zabývá se výběrem literatury, prací s textem, volbou cílů, metod a her. Také představuje několik již realizovaných projektů, které popisují konkrétní činnosti a situace, reflektují průběh, líčí reakce dětí. Projekty jsou doplněné ukázkami grafických listů.
Kniha je určená pedagogům předškolní výchovy, zejména učitelkám a učitelům mateřských škol, ale i dalším, kteří se zajímají o práci s předškolními dětmi. Chce podpořit každého, kdo si rád hraje, čte a hledá inspiraci, jak vše využít v praxi.

 

Recenze

Publikace je svým obsahem trochu podobná knize: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá ovšem s tím rozdílem, že výše jmenovaná kniha pracuje se známými pohádkami, obsahuje více čteného textu rozděleného na kratší úseky a více rozličných aktivit rozvíjející schopnosti a dovednosti předškoláka.

Cesta do pohádky v černobílém provedení je vkusně a decentně doplněna o kreslenou ilustraci tvořenou papírovou koláží z novin, což pokládám za velmi originální. Kniha je rozdělena na tři hlavní části, přičemž první dvě kapitoly zabírají přibližně 20% z knihy. Jedná se o teorii napsanou pochopitelným jazykem, kterou doporučuji přečíst. Pojďme si všechny tři kapitoly přiblížit.

Literatura v MŠ – Autorka se zabývá výhodami i nevýhodami předčítání a vyprávění, jak ona sama u dětí vzbuzuje zájem o knihy, tématem dramatizace, výběrem literatury, která by měla splňovat jistá kritéria, aby děti nenudila. Oceňuji uvedení titulů knih, se kterými má autorka při práci s dětmi dobrou zkušenost. Zmiňuje i jak řešit překážky s jazykem (délka textu, zastaralá slova a slovní spojení). Taktéž vybízí k přečtení literární předlohy dřív než s ní začneme pracovat.

Dramatická výchova v MŠ – V této kapitole jsou uvedené různé možnosti osvědčených pravidel. Jedním z nich je vytvoření kruhu, aby na sebe všichni viděli – kromě počítání do pěti, natažení lana, položení polštářků, autorka seznamuje s dalšími zajímavými možnostmi, i jak děti ztišit a upoutat jejich pozornost. V této kapitole jsou popsány metody vedení (předčítání, vyprávění, instrukce, narativní pantomima, učitel v roli atd.).

Literárně-dramatické projekty v praxi je název třetí kapitoly, kvůli které si knihu případně pořídíte. Skládá se z 10 projektů, přičemž kromě tří (O dvanácti měsíčkách, O Ježíškovi, Bruncvík a lev) jsou projekty rozdělené na 4 – 10 lekcí, kdy jedna lekce by měla odpovídat 45 minutám tedy jednomu dni v MŠ v rámci řízené činnosti.  Na konci projektu jsou doplněny lekce o další aktivity, rozsahově se vejdeme vždy na 1 stranu A5. Autorka vychází z autorských méně známých literárních předloh od V. Čtvrtka, dále H. Ch. Andersena, P. Šrámka, L. Seifertové, J. Žáčka. Každému projektu předchází úvodní text, ve kterém jsou uvedeny důležité detaily a skutečnosti plynoucí z realizace. Dále každý projekt na svém začátku obsahuje citaci literární předlohy, hlavní téma a podtémata (díky čemuž dokážeme projekt zařadit do konkrétnějšího týdenního plánu), cíle (osobnostně sociální, poznatkové, dramatické – pochopitelné, psané vlastními slovy), metody a potřebné pomůcky (pro celý projekt). Po úvodní hlavičce projektu následují jednotlivé lekce, které na sebe navazují. Lekce jsou po formální stránce velmi dobře členěné, uspořádané. Čtený text z knihy a vyprávění (přímá řeč) učitelky je zvýrazněné kurzívou. Každá lekce se skládá z 8-12 krátkých aktivit, mezi nimi nechybí četba z dané knihy – čtení cca 2krát za lekci v rozsahu na 5 řádek. Mezi četbami autorka užívá komunikační kruh, různé hry, písně, učitele v roli, pantomimu, opakování rytmu, vyprávění, diskusi, vyrábění.  V závěru knihy se také nachází 13 pracovních listů, na které se odkazuje přímo u konkrétního projektu. Ty dobře fungují po skončení jednotlivých lekcí jako připomenutí předešlého dne. Hezky zpracované pracovní listy rozvíjejí logické uvažování (řazení děje, spojování dvou obr.), grafomotoriku (dokreslení deště, vln) a matematické představy (počítání ryb).

Pokud se ve své školní praxi výhradě držíte tematických plánů a hledáte nové projekty, které byste mohla využít po celý týden, aby aktivity korespondovaly s jednou tématikou, kniha vás asi zklame.  Zde je hlavním tématem daná kniha a vlivem její četby a her se dotknete více témat. Pro představu – projekt Jablečňák – září, poprvé v MŠ, kamarádi, podzim přichází; Brunclík a lev – znalosti o ČR, poznáváme cizí kraje, jak si představuji středověk; Kolotoč v Africe – pouť, práce námořníků, Afrika, exotická zvířata, svoboda pro zvířata. Já, která nechtěla pracovat s konkrétní literární předlohou, jsem si vytáhla z knihy jen pár her ze dvou lekcí zabývající se exotickými zvířaty, což nesplňuje záměr knihy, ale i takto se dá kniha využít. Pokud nejsou děti zvyklé na dramatické metody hry, půjde Vám jejich uskutečnění zpočátku určitě hůř. Z praxe vím, že mnohdy pouhá pantomima činí dětem obtíže, natož složitější metody dramatické výchovy.  Nicméně věřím, že pokud dané metody budeme opakovaně zařazovat, půjdou dětem s každým cvičením líp a líp.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *