Archiv pro štítek: baroko

Belgie

 • vznikla zde nejvýznamnější škola radikálního baroka, spojující italské, španělské a holandské vlivy, tzv. vlámská malířská škola
 • malovala hlavně:
  • náboženské a mytologické obrazy
  • krajiny, zátiší, malby zvířat, portréty a žánrové výjevy
  • pijácké výjevy, hospodské rvačky a výjevy z běžného života
 • charakter těchto žánrů je však jiný než v Holandsku
  • malba je bohatá tvarově i barevně
  • působí efektním a okázalým dojmem
  • chybí jí holandská prostota a jasnost.

 

► PETR PAUL RUBENS

 • jeho tvorbu lze rozdělit do 5 období:
 1. 1591 – 1599
 • učí se u různých mistrů (např. Adam van Noort)
 • teprve hledá vlastní výraz

 

 1. 1600 – 1608
 • získával malířské a diplomatické zkušenosti v Itálii a ve Španělsku
 • roku 1600 se stal dvorním malířem Vincenza I. Gonzagy
 • kopíroval slavná díla
 • dělal portréty, náboženské a mytologické obrazy

 

 1. 1609 – 1620
 • rozvíjejí se charakteristické rysy jeho tvorby:
  • náboženské a mytologické obrazy odvážných kompozic, sestavených z křivek mohutně modelovaných těl a drapérií, nabitých velkou silou a dynamikou
  • monumentální kompoziční výstavba obrazů
  • nahá, převážně ženská těla
  • výrazné barvy (svítivé světlé tóny, citlivý šerosvit)
  • obrazy působí dojmem plnosti, nádhery a přepychu
  • temnosvit – mizí hranice mezi světlem a stínem
 • Vztyčení kříže
 • Snímání z kříže
 • Klanění tří králů
 • Venuše před zrcadlem
 • Bitva Amazonek
 • Únos dcer Leukippových
 • Autoportrét s Isabellou Brantovou (byla to jeho žena, obraz je realisticky střízlivý)

 

 1. 1620 – 1630
 • Dvořanské období“
 • namaloval dva cykly obrazů pro Lucemburský palác v Paříži
  • Medicejský cyklus – 21 obrazů ze života Marie Medicejské
  • Cyklus ze života Jindřicha IV. – 3 nedokončené obrazy
 • 1629 – vytvořil 39 nástropních maleb pro kostel Karla Boromejského v Antverpách (zničeno při požáru)

 

 1. 1630 – 1640
 • nejplodnější období
 • maloval hlavně mytologické obrazy, v nichž v mnoha variantách opěvoval krásu ženského těla
  • Paridův soud, Tři grácie
  • Nymfy a satyrové, Zámecký park, Zahrada lásky
 • v tomto období tvoří i krajiny a žánrové obrazy s veselicemi lidu
  • Krajina v bouři, Krajina s duhou, Krajina s vozem při západu slunce

 

► ANTHONIS VAN DYCK /fan dajk/

 • Rubensův žák, jeden z největších světových portrétistů
 • maloval i mytologické a náboženské obrazy a předlohy pro grafické listy
 • po působení v Rubensově dílně pracoval v Italii (Portrét kardinála Quida Bentivoglia), v Antverpách a až do své smrti v Anglii jako dvorní portrétista krále Karla I. (Karel I. na lovu, Děti Karla I.)
  • Snímání z kříže –odvážnější, detailnější kontrasty mezi světlými a tmavými plochami

 

► JACOB JORDAENS /jakop jordáns/

 • tvůrce náboženských a mytologických obrazů
 • proslulý malíř hodovních scén
  • Král pije, Alegorie plodnosti, Umělec s rodinou svého tchána
 • vycházel ze stylu Rubense, ale odlišuje se větší drsností výrazu a temnosvitem

 

► CORNELIS DE VOS /kornelis de fos/

 • malíř podobizen dětí a mladých lidí –Umělcovy dcery
 • je mu připisováno mj. i Klanění tří králu v kostele sv. Matěje v Bechyni

 

► FRANZ SNYDERS /Snajdrs/

 • nejvýznamnější malíř zátiší s květinami, ovocem a loveckými náměty
 • hlavním rysem je přeplněnost důmyslně upravených stolů a vystižení lesku a povrchu předmětu a zvířat

 

► ADRIAEN BROUWER /Brauvr/

 • maloval žánrové obrázky nevelkých rozměrů s náměty z prostředí venkovských hospod, hlavně hořče karet, rvačky sedláků a veselou společnost představitelů nejnižších společenských vrstev
 • usiloval o vyjádření dramatičnosti scén a pudových stránek lidské povahy
 • Hra v karty, Hořký lék, Rvačka sedláků

 

 

Holandsko

 • objednavateli děl byli hlavně příslušníci bohatého měšťanstva
 • malíři znázorňovali hlavně každodenní skutečnost
 • důsledně se ji snažili poznat a malířsky zpracovat
 • zachycovali ji velmi prostě a střízlivě
 • obrazy zdobily hlavně měšťanské interiéry, což ovlivnilo tématiku maleb
 • velmi omezeně se uplatňovaly náboženské scény
 • výrazný rozmach zaznamenalo krajinářství, které realisticky zachycovalo holandské roviny
 • další téma byla zátiší, která na rozdíl od Vlámska zachycují prosté seskupení předmětů, kuchyňského nádobí a zbytky jídel
  • to vše ve střízlivé barevnosti
  • s dokonalým zachycením materiálu a osvětlením
 • rozšířená byla žánrová malba a malba portrétů, hlavně pak skupinové podobizny

 

► REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN

/Rembrant Harmeson fan Rejn/ 1606 – 1669

 • nejvýznamnější holandský malíř narozený v Leydenu
 • syn městského mlynáře a malířskému řemeslu se učil od čtrnácti let
 • pod vlivem svého učitele Lastmana maloval hlavně biblické příběhy
 • už tehdy byl zaujat motivem smrti a fascinován stářím
 • uplatnil se jako mistr temnosvitu
 • jeho postavy jsou ponořeny do šera a veškeré světlo je soustředěno na ústřední motiv, na zachycení duševního stavu člověka
 • studoval hlavně postavy starců (Modely ze starobince), ale i sebe
 • roku 1626 začal tvořit také grafiky, hlavně mědirytiny
 • Rembrant byl také velkým kreslířem
 • Roku 1631 se přestěhoval do Amsterodamu
 • plnil hlavně společenské objednávky, ale maloval i zátiší a krajiny, biblické náměty a autoportréty
 • Hodina anatomie dr. Tulpa (skupinový portrét na požádání lékařů v Amsterdamu, osvětlení z mrtvoly), Danae, Autoportrét se Saskií na kolenou, Portrét usmívající se Saskie, Samson oslepený Filištíny.

 

 • Noční hlídka
  • obrovský skupinový portrét střeleckého útvaru
  • porušil typické pojetí skupinového portrétu se všemi postavami stejně významnými
  • uspořádal kompozici tak, že vlivem osvětlení se staly některé postavy významnější
  • do davu navíc zamíchal i postavy, které tam nepatří
  • obraz se setkal s nepochopením objednavatelů
  • kupci nechtěli dát malíři požadovanou částku-aukce, změnil se pohled autora-mnoho vrstevnost barev
  • využíval hnědé, šedé, okrové, bílé
  • maloval i špachtlí
  • pro Rembrandta znamenal společenský neúspěch

 

 • v této době objevil význam malířského rukopisu
 • z jeho obrazů mizí nadsázka, efektní gesta, barvy i nádhera oděvů, reálné světlo a objevuje se světlo neskutečné, na obraze bývá několik světelných ohnisek
 • Rembrandt se vrací k biblickým námětům (Betsabé s dopisem od Davida, Jakub žehná Josefovým synům, Návrat marnotratného syna), jež pojímá jako obrazy tíhy lidského údělu a jež maluje podle žebráků z ulice
 • maluje i své dušezpytné podobizny a portréty
  • Představenstvo soukenického cechu, Židovská nevěsta, Rodinný portrét)
 • mytologické a antické náměty na společenskou objednávku
 • Aristoteles přemýšlí nad Homérovou bustou, Homér Alexandr Veliký, Přísaha Batávů

 

Krajinářství:

►JAN VAN GOYEN /Fan Chojen/

 • založil tradici přímořských krajin s úzkým pruhem v popředí, oživené množstvím lidí a vysokým nebem

 

► JACOB VAN RUISDAEL

 • nejvýznamnější holandský krajinář 17. Století
 • předchůdce romantické krajinomalby
 • maloval hlavně letní a zimní krajiny
 • na obrazech ze skutečných složek konstruoval krajinu jako celek již neskutečnou, zaplněnou těžkými mraky, rozsochatými stromy a proudícími vodami
 • často v krajině dominuje větrný mlýn nebo zřícenina

 

Zátiší:

 • malíři hledali krásu v prostých věcech na jídelním stole
 • většinou úzká specializace na malbu květin, ovoce, stolního nádobí,…

► PIETER CLAESZ /pítr klás/

 • zakladatel tohoto stylu malby zátiší.

 

► WILLEM CLAESZ HEDA

 • mistr realistického zátiší
 • perfektní charakteristika materiálů, citlivá práce s barvou a světlem

 

Žánrová malba:

► JAN VERMEER VAN DELFT

 • nejvýznamnější intimista
 • v jeho koloritu převažovala žlutá a modrá barva
 • tématem jeho obrazů byly prosté idylické výjevy z holandského domácího života, které se odehrávají v prosvětlených místnostech
 • snaha zachytit psychiku postav
 • kompozice založené na bočním osvětlení
 • Dívka čtoucí dopis, Atelier, Geograf, Krajkářka, Dívka v turbanu, Pohled na Delft, Ulička, Voják a smějící se dívka, Mlékařka

 

► GERARD TER BORCH

 • výjevy z prostředí zámožné buržoazie, „galantní“ návštěvy v nevěstincích a domácí koncerty

 

► JAN STEEN

 • projevoval na rozdíl od ostatních intimistů smysl pro humor
 • jeho obrazy mají komplikovanou kompozici a pestrou barevnou škálu
 • jsou plné živého pohybu (např.: Serenáda, Kuchyně, aj.).

 

Portrét

► FRANS HALS

 • jeden z největších holandských malířů, ve své době však nepochopený
 • hlavní část tvorby tvoří individuální a skupinové portréty
 • jeho podobizny do roku 1640 se často smějí
  • Smějící se kavalír, Veselý piják, Hostina důstojníků střeleckého spolku sv. Hadriána
 • snaha zachytit člověka v jeho okamžité náladě si vyžadovala rychlou a obratnou techniku ovládání štětce → obdivuhodný malířský rukopis
 • po r. 1640, vlivem chudoby – proměna stylu: portréty úředníků, kupců a teologů
  • barvy šedé, černé, hnědé, žluté a bílé
  • Správcové mužského starobince, Správkyně mužského starobince

konec 16. st. až do konce pol. st.

 • přišlo z Itálie (Řím) a Španělska
 • proud klasicizující a dynamický
  • klasicizující-založeno na přímkách – Francie
  • dynamický-založeno na křivkách – Čechy, Německo, Rakousko
 • je nástrojem a prostředkem katolické církve k šíření svých myšlenek a moci
 • do popředí se dostávají náboženské znaky
 • označení Baroko má původně hanlivý význam
 • Baroko byla figura středověké logiky- znamenalo to nesmyslnost
  • název převzat z francouzštiny- podivným
  • z řečtiny- hojnost
  • z klenotnictví – velká perla nepravidelných tvarů
 • Baroko je plno náboženských reforem
 • Řím se stal centrem duchovní moci
 • byla obnovena inkvizice a vznikl Jezuitský řád
 • doba poslušnosti, roboty a lidového útlaku

 

Znaky

 • je opakem racionální renesance, klade důraz na duchovní prožitek
 • hledá pohyb, dynamiku, napětí, dramatičnost=využívá k tomu světlo, světelné efekty
 • proti rozumu vyzdvihuje smysly, chce pohladit člověka svou pompézností, zdobností a bohatstvím

 

 

ARCHITEKTURA

 • vzniká pod vedením architektů z Itálie, Německa, Vídně
 • vývoj české barokní architektury dělíme na 3 období:
 • raný barok (17. st.)
 • vrcholný barok (1700-1740)
 • pozdní barok (po 1740- současný s rokokem a klasicismem)
 • pracuje se stejnými prvky jako renesance, ale používá je jinak- složitěji, dekorativněji

 

ZNAKY:

 • půdorysy staveb– složitě členěné
  • vznikají jako průniky a prostupováním elips, kružnic a křivek
 • cihlové zdivo pokryto omítkou
 • klenby- zvětšené rozpětí valené klenby+ součástí jsou zvonice
 • kopule-česká placka“ je nad čtvercem, „pruská placka“je nad obdélníkem
 • oknaobdélníková, zakončené obloučkem; oválné „ KÁZULOVÁ“- tvar mešního rouna nebo kruhovité
 • střechy- jsou kaskádovité, jejich součástí je mansarda (podkroví)
  • jsou pokryty měděným plechem nebo taškami preizy
 • štíty domů: voluta+socha,vázy, koule, šišky, obelisk
 • stěny jsou zprohýbané ven (konvexní)
  • součástí stěn jsou niky– půl obloukovité výklenky
  • vevnitř jsou zdobeny štukem, sádrovým obkladem, zlacením
  • štuková výzdoba fasád-ornament, mušle, nadokenní římsy a parapety
 • fasáda- symetrická, zvlněná, využívá barevného kontrastu, na vrcholech pilastrů a průčelí- sochařská výzdoba
 • pilastry, pilíře, sloupy a kaskády zdobí stěny staveb
 • zámecká dispozice- trojkřídlá- 4. strana obvykle uzavřena kovanou ozdobnou mříží.
 • cibulovité báně věží
 • architektura je osově souměrná

 

Církevníkostely, oratoria, morové sloupy

Světské– koleje, paláce, domy, kašny

 

RANÉ BAROKO

GIOVANI PIERONI

 • italský architekt; působil u Valdštejna
 • Valdštejnský palác
  • velká barokní budova- užita italská renesance, průčelí barokní
 • Salla terana
  • propojení renesančních prvků s barokní monumentálností
  • předimenzovaná architektura, v podstatě ještě manýristická
  • měla všechny náležitosti přepychového barokního paláce- velký sál, kapli, zahradu s fontánou, voliérou a grottami, jízdárnu, konírnu a hospodářské budovy

 

CARLO LURAGO

 • Klementinum
  • největší pražská stavba raného období
 • Jezuitská kolej na Starém Městě
 • Kostel sv. Salvátora
 • Kostel nanebevzetí Panny Marie v HK
 • kostel Panny Marie v Klatovech

 

FRANCESCO CARATTI

 • Černínský palác
  • dnes Ministerstvo zahraničí
  • nejmohutnější pražský palác pro hraběte Černína
  • dostavěl František Maxmilián Kaňka v 18. století
 • kostel Máří Magdaleny na Malé Straně
 • přestavba zámku a kostela v Roudnici

 

GIOVANNI BATISTA ORSI

 • Loreta v Praze

 

GIOVANNI DOMENICO ORSI

 • Jezuitské koleje v Kutné Hoře
 • započal stavbu zámku Trója v Praze

 

JEAN BAPTISTE MATHEY

 • přestavěl a dokončil zámek Trója v Praze
 • do Čech uvedl typ trojkřídlého zámku s ústředním hlavním sálem
 • pak dispozici kostela na půdorysu řeckého kříže s oválnou kopulí
 • a klasicistní členění fasády soustavou pilastrů, lizén, oken a plochých polí

 

VRCHOLNÉ BAROKO

GIOVANNI GIACOMO TENCALLA

 • Loreta v Mikulově
 • v Olomouci- Svatý kopeček– klášterní hradisko

 

KRYŠTOF DIENTZEHOFER

 • stavby jsou velmi dynamické a iluzorní
 • používá nejrůznější půdorysy
 • pomocí střídání tvarů konkávních a konvexních vyvolává perspektivní iluze
 • prováděl stavby podle plánů pražských architektů
  • Kaňky (Vrtbovská zahrada na Malé Straně).
 • Chrám sv. Mikuláše na Malé Straně
  • připravil celkový plán
  • připravil část průčelí, interiér (dynamické baroko)
  • jeho syn dostavuje kněžiště (=lineární baroko)
 • Kostel sv. Markéty v Břevnově
 • kostel sv. Kláry v Chebu

 

GIOVANNI BATTISTA ALLIPRANDI

 • působil v Praze-pevnostní stavitel
 • kostel v Kuksu
 • Šternberský palác v Praze

 

GIOVANNI SANTINI zvaný AICHEL

 • vytvořil barokní gotiku
 • vytvořen na přání církevních řádů (benediktinů, premonstrátů a cisterciáků)
 • přestavby gotických objektů
 • kostel Panny Marie v Kladrubech
 • vrcholem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou
  • má půdorys pěticípé hvězdy
  • zařazen do seznamu chráněných památek UNESCO

 

POZDNÍ BAROKO

FRANTIŠEK MAXMILIÁN KAŇKA

 • nejžádanější pražský architekt
 • spolupracoval se Santinim, Alliprandim
 • 1723 byl jmenován císařským architektem
 • nebyl vyznavačem dynamického baroka
 • pro Černíny- Černínský palác. Zámek ve Vinoři
 • pro Valdštejnyšpitál v Duchově, Horní Litvínov
 • pro jezuity- kostel sv. Klimenta v Praze
  • dostavba Klementina- astronomická věž a Zrcadlová kaple
  • zámek Jemniště, Konopiště, zámek v Kolodějích

 

KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER

 • syn Kryštofa, dokončoval mnoho staveb po otci
 • Letohrádek Amerika na Novém Městě
 • Kostel sv. Jana Nepomuského na Hradčanech
 • kostely- v Karlových Varech, Broumov
 • jeho stavby-ukázka barokního dualismu (klid vnější fasády v kontrastu s vnitřní dynamikou), interiér nezávisle řešen na exteriéru

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • je vázáno na architekturu
 • výzdoba interiérů, exteriérů (průčelí, štíty staveb), veřejných prostranství (kašny, morové sloupy)
 • opouští renesanční ideál krásy- nedodržuje anatomii těla, pracuje s nadsázkou a deformací
 • soustřeďuje se na sílu výrazu, výrazný pohyb
 • většina soch do šroubovice (trup, končetiny, točení kolem své osy)
 • členění povrchů (dosahují zamotáváním)
 • gesta, mimika, světlo, které sochu osvětluje
 • vyjadřují stav extáze, rozkoše, bolesti, zoufalství, nicoty
 • často polychromované– nejčastěji zlatá a bílá barva, potahované štukem
 • Téma: náboženské a mytologické

 

 • Materiál: pískovec, sádra, dřevo, ojedinělé kovy, zlato
  • mramor – málo se využíval, protože byl drahý- imitace mramoru

 

 • sochaři jsou především řezbáři
 • neexistují autorská práva- témata se často přebírají
 • sochaři nepracují podle živého modelu
 • BOZZETO- hliněný model dělaný mistrem
 • MODELLETO- propracovaný model pro zákazníka
  • dílo (modelleto) muselo projít přísnou komisí

 

JAN JIŘÍ BENDL

 • Němec, realistický, robustní postavy, mírná disproporčnost
 • Sochy- Herkules v královské zahradě
 • sošky v průčelí sv. Salvátora v Klementinu
 • jezdecká socha sv. Václava- (dnes na Vyšehradě)
 • seskupení soch na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (v roku 1918 stržena davem)

 

JERONÝM KOHL

 • plastiky v Augustiánském klášteře na Malé Straně
 • plastiky sv. Uršuly pro klášter Uršulinek na Malém Městě pražském
 • plastiky pro k. sv. Trojice u Kutné Hory

 

JAN BROKOF

 • zakladatel jedné z nejvýznamnějších dílen
 • Jan Nepomucký pro KM
 • antičtí bohové Toskánského paláce

 

FERDINAND MAXMILIÁN BROKOF

 • s Braunem nejvýznamnější sochaří Baroka
 • využívá monumentálnosti, realistické detaily, usiluje o valér
 • sousoší sv. Jana Křtitele na Maltézském náměstí
 • sochy Jupiter, Merkur, Venuše
 • Sochy pro KM- sousoší sv. Markéty, Barbory, F. Xaverský, Vincenc a Prokop
 • socha sv. Kajetán, Vít ,Ignác, Vojtěch

 

BERNINI

 • průkopník dynamického baroka
 • Svatopeterský stolek-oltář v chrámu sv. Petra
 • socha Davida– figura zobrazena v pohybu, bohatost drapérie, polychromované

 

MATYÁŠ BERNARD BRAUN

 • forma bez jemnosti a detailů
 • užívá nadsazené proděravění, dynamičnost, pathos, expresi, prudký kontrast
 • výzdoba kostela sv. Klimenta v Klementinu
 • Náhrobek maršála hraběte Leopolda Šliky
 • Sochy pro KM- Ivo, Judo Tadeáš
 • významná socha- Sen sv. Luitgardy
 • zámek Kuks24 soch Ctností a Neřestí po 12 + 2 andělé v průčelí Kuksu
  • využívá mimiku, gesta, nikdy barvu; vyrobeny z pískovce
 • v BetléměJakubova socha, Máří Magdalena. Poustevník Garinus

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • rozvíjí se také ve 2 proudech: klasicistní (Francie) a dynamické (Itálie)
 • figurální malba v popředí
 • malby el-fresco (nástěnné) na stropech
 • malby na plátně (závěsné)
 • závěsný obraz– nejčastěji náboženské náměty, historické scény, zobrazování světců i světské nenáboženské výjevy ze života.
 • temnosvit– prudké kontrasty mezi světlem a stínem
 • celková kompozice- dynamická, neklidná, neobvyklé zkratky postav
 • objednavateli jsou především mnišské řády- jezuité, cisterciáci, premonstráti a šlechta

 

KAREL ŠKRÉTA

 • patří k nejvýznamnějším malířům č. baroka
 • umění poznal v Itálii jako emigrant
 • jeho rodina protestantská odjel (přidal se ke katolíkům)
 • maloval portréty měšťanů, oltářní obrazy a mytologické scény
 • Svatováclavský cyklus –cyklus 6 oltářních obrazů
 • obrazy- Karel Boromejský navštěvuje nemocné morem
 • Nanebevzetí Panny Marie v Týnském kostele v Praze
 • Pašijový cyklus– 10 obrazů pro malostranský kostel sv. Mikuláše

 

PETR BRANDL

 • autor náboženských a oltářních obrazů
 • vše podřízeno světelnými kontrasty a temnosvitným vyjádřením
 • podobizna- Simeon s Ježíškem
 • oltářní obraz v Doksanech Narození P. Marie
 • pro kostel P. Marie Vlezné– Jáchym a Anna, Vidění proroka Eliáše
 • autoportréty a portréty- Muž s bílou parukou

 

JAN KUPECKÝ

 • vynikající portrétista
 • kvůli náboženství nemohl pracovat v Čechách
 • portrétoval panovníky a vysokou šlechtu
 • v obrazech usiloval o psychologickou charakteristiku
 • portrétoval cara Petra Velikého v Karlových Varech
 • Malíř se svou rodinou
 • Vlastní podobizna

 

VÁCLAV HOLLAR

 • náboženský emigrant žijící v Londýně
 • vytvořil přes 4000 grafických listů = leptu s tématikou krajiny
 • byl autorem prospektů, map, zátiší s přírodopisnými motivy
 • ilustroval Ezopovy bajky; Alegorie ročních období

 

VÁCLAV VAVŘINEC REINER

 • autor fresek s odvážnou perspektivou a prostorovou iluzí
 • vyzdobil interiér Černínského paláce- Gigantomachie– představují vzpouru Titánů
 • Poslední soud– v kupoli křížovnického kostela v Praze