Archiv pro štítek: roláž

 • Výtvarný záměr: vytvořit novou skutečnost prolnutím dvou obrazů pomocí pravidelného střídání proužků
 • Výtvarná technika/postup: proláž (dvou obrazová roláž)
 • Pomůcky: 2 stejně velké obrázky (z časopisů/kalendářů), černý Centropen, pravítko, kancelářské sponky, nůžky, lepidlo v tubě, čtvrtky A4-A3, 2 odlišné barevné papíry.

Motivace a hra
 • Pozorování: Optické iluzeNa internetu vyhledáme a vytiskneme klamné víceznačné obrazy (např. Stařena nebo mladá dívka odvracející obličej). Ač jsou na jednom obrázku dvě ženy, uvidíme vždy jen jednu z nich, nepovede se nám je vidět společně najednou, vždy očima přepínáte mezi jednou a druhou.
 • Seznámení s prolážemi Jiřího Koláře Zakladatel a nejznámější umělec koláží a jejich technik (roláž, proláž, muchláž, chiasmáž apod.). Ukázka reprodukcí, pochopení principu proláže (pro pedagogy: Proláž může být i taková, že  z jednoho obrazu je vyříznuta některá snadno rozpoznatelná část, do které je vložen jiný obraz. Jedná se o prolnutí obrazu do chybějící části obrazu jiného = vhodné pro děti mladšího a staršího školního věku).

 

Realizace výtvarné činnosti

Proláž lze provádět s libovolnými obrázky – různě barevnými, tematicky odlišnými. Může se například prolínat krajina se zvířetem. Nejprve je potřeba vyhledat dvě podobně velké fotografie. Pokud chceme, aby obrázky v proláži více vynikly (byly na konci čitelnější), vyhledáváme barevně odlišné snímky, s kterými se i lépe pracuje. Záleží na zdatnosti dětí, zda dokážou z časopisů či již nasbíraných vystříhaných obrázků najít dvě stejně velké fotografie, které navíc musí být obě na šířku nebo výšku. Pokud se budou fotografie velikostně od sebe nepatrně lišit, učitelka je zastřihne tak, aby měly stejné rozměry. Jednu fotografii dítě otočí na rub a pomocí pravítka a Centropenu narýsuje od oka svislé linky. Proužky by měly být přibližně stejně široké, ne příliš tenké, ani tlusté. Jakmile máme nalinkovaný celý obrázek, učitelka pod něj vloží druhý obrázek a připevní je k sobě 3 sponkami, přičemž jedna z nich bude na pravé straně obrázků (díky tomu automaticky stříháme proužky z druhé strany).

Děti vždy ustřihnou pouze jeden proužek a ihned přilepí na čtvrtku bez mezer. Proužky střídáme a lepíme zleva doprava. Obrazy se v ploše rozvinou o svoji šířku, proto je lepší u obrázků formátu A5 a větších volit podkladovou čtvrtku A3. U dětí předškolního věku je práce snadnější, pokud na rubovou stranu obrázku přilepíme na jeho horní či dolní stranu proužek barevného papíru, přičemž každý obrázek má jinou barvu proužku. Díky tomu si děti hlídají kromě střídání barev i to, že proužek neotočí vzhůru nohama. Proláž se na závěr vystřihne kolem dokola, čímž se nepatrně zarovnají strany a zmizí pomocné barevné proužky.

Závěr

 • Proláž vs. optické iluze – Jsme schopni vidět dva obrázky najednou? Abychom čitelně a přesně identifikovali, co na jednom obrázku je, je potřeba zaměřit pozornost pouze na jeden – podobně jako u optických iluzí.

 • Výtvarný cíl: vystupňovaný pocit pohybu
 • Výtvarná technika (postup): roláž
 • Pomůcky: 2 totožné fotografie krajiny získané okopírováním (pro 1 dítě), nůžky, lepidlo v tubě, čtvrtky formátu A4

Motivace a hra

Jakou barvu má voda ve skutečnosti? Voda svou barevnost získává odrazem z okolí.  Nejlépe si to dokážeme představit u barvy moře. Mořská voda není blankytně modrá, ale její zbarvení způsobuje modré nebe nad ní. Co vše může odrážet hladina vody?

Aby děti viděly, jak odraz funguje, jak nalepit druhou fotografii, provedeme jednoduchý pokus. Přiložíme obdélníkové zrcadlo kolmo k příčné ose snímku a podíváme se do zrcadla. Pokud zrcadlo natáčíme, krajina se nám zužuje, či rozšiřuje. Děti tak vnímají nový výraz krajiny. Když je hladina klidná, odráží se v ní přesný odraz, ale když na hladinu fouká vítr či prší, obraz se rozvlní. Pro praktickou demonstraci můžeme zvolit průhledný igelit, na kterém je temperou namalovaná krajina. Učitelka igelit rozvlní, děti si všímají změn.

 

Realizace výtvarné činnosti

Potřebujeme 2 totožné fotografie, které získáme okopírováním (černobílé, barevné). Horní díl ponecháme v celku a přilepíme ho do horní části čtvrtky, druhý rozstříháme na úzké, podélné proužky. Následuje rozsouvání obrázku. Proužky můžeme posunovat postupně doleva nebo doprava, u každého proužku střídat jeho směr nebo mezi proužky dělat jen mezery. Ty pak zrcadlově převrácené ve stejném pořadí lepíme na podkladovou čtvrtku. Mezi proužky necháváme stejnoměrný i nestejnoměrný rytmus mezer, které evokují vlny na hladině. Rozsouvání  vyvolává pocit pohybu i deformuje skutečnost.

odraz ve vodě odraz ve vodě3 odraz ve vodě2

Závěr

Působí naše roláže skutečně jako odrazy ve vodě? Která hladina je klidná a kterou naopak zmítá silný vítr či déšť? Všimnou si děti, že je odraz stranově převrácený?

 • Výtvarná technika (postup): kresba pastelkami
 • Pomůcky: nůžky, lepidlo, pastelky nebo fixy
 • Věková kategorie: 11-15 let

Realizace výtvarné činnosti
 • Povídáme si o Jiřím Kolářovi, umění koláže a roláže, o pohybu ve výtvarném umění, futurismu.
 • Vezmeme 2 i více stejných obrázků, zadní stranu rozdělíme na svislé nebo vodorovné pruhy o šířce 1 cm (méně je příliš náročné, více cm je nevhodné), minimálně 2 žáci se musí shodnout.
 • Pruhy očíslujeme, rozstříháme a postupně nalepujeme.
 • Lze i varianta, že jeden z dvojice rýsuje pruhy vodorovně, druhý svisle, ale pak při propojování obrázků se dostaneme spíše k výrobě papíru v Egyptě.

Prokládaná koláž, roláž

Autorka námětu: Eva Strapková

KOLÁŽ

 • zde se setkává papír, nůžky a lepidlo
 • pro koláž můžeme použít různé druhy papíru, které hovoří kontrastními vlastnostmi (povrchem, barevným tónem, průsvitností, tvárností)
 • koláže ze svačinového, toaletního papíru, z různých druhů balicího papíru, čtvrtek, lepenek, hedvábného papíru
 • využít můžeme i nalezené papírové objekty – jízdenky, účtenky, známky, novinové texty, papírové skládačky nebo obaly
 • děti je vlepují do kresby či malby, s kterou nějakým způsobem souvisí
 • jiným prvkem pro koláž je tištěné písmo nebo text
  • písmo můžeme pojmout jako tvarový element a zkoumat ho v různých variacích
   • výběr tvarových variant jednoho písmene
   • spojení písmen a obrázků
   • vyplnění geometrického tvaru písmeny
   • uplatnění proporcí nebo barev písmen, jejich zhuštění a zředění
 • koláž můžeme obohatit dalšími materiály, objekty nebo dalšími výtvarnými postupy
  • přestínování ploch perem, či tužkou
 • reprodukce fotografií a obrazů
  • dobré uplatnit tak, aby nebylo poznat, co jednotlivé ústřižky představovaly
 • výraz koláží je závislý na způsobu práce – na stříhání, trhání, mačkání, drásání a pálení papíru

koláž

 

(Roeselová, V., 1996, s. 207)

 

DEKOLÁŽ

 • = strhávané koláže
 • vedle destrukčních procesů se zde výrazově podílí i obsah, který s v jednotlivých vrstvách papíru postupně odhaluje a mísí
 • odkrývá slova, nebo části snímků obsažených v různých vrstvách papíru

dekoláž

(Roeselová, V., 1996, s. 208)

ROLÁŽ

 • žák rozstříhá jednobarevný geometrický obrazec, dětskou práci či reprodukovaný snímek na úzké proužky a dále s nimi pracuje
 • rozsouvání vyvolává pocit pohybu nebo deformuje skutečnost
 • vyklápění – žák vyklápí  jeden či více vystřižených prvků podél hrany geometrického tvaru do bílé plochy papíru

roláž

(Roeselová, V., 1996, s. 210)

MUCHLÁŽ (FROAZÁŽ)

 • podstatou je gesto ruky mačkající papír
 • na zmačkaném a rozbaleném papíru, který je ponořen do velmi řídkého roztoku tuše nebo barvy a vysušen, vyvstávají praskliny
 • můžeme s tímto dále pracovat – využít muchláž pro koláže, hledat v ní obrysy známých tvarů a vyplnit je barvou nebo komponovat plochu lavírováním

muchláž

(Roeselová, V., 1996, s. 211)

 

 

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – NETRADIČNÍ POSTUPY

RŮZNÉ PODOBY KOLÁŽE

 • Námět: ryba, ilustrace, převlek, symbol
 • Výtvarný problém: výrazové prostředky různých druhů papíru
 • Pojetí úkolu: stříhání, trhání, mačkání, barvení a sešívání papíru, ve vyšších ročnících možnost i propalování

 

MUCHLÁŽ

 • Námět: ryby v akváriu, hrad na skále, geologické vrstvy, dialog tvarů
 • Výtvarný problém: inspirace plochou pomačkaného papíru
 • Pojetí úkolu: vyhledávání náhodně vzniklých tvarů, kombinace muchláže s kresbou perem a tuší, tónování papíru vodou přibarvenou tuší

 

DIALOG

 • Námět: komunikace mezi zvířaty, mezi dvěma přáteli
 • Výtvarný problém: volba různých druhů a tvarů papíru a jejich spontánní tvarování – plastická koláž
 • Pojetí úkolu: rozhovor, kde věty nahrazují papíry – střídavé prokládání útržků na plochu balicího papíru, návaznost na kroky protihráče, rozbor výsledků, pokus o dešifrování vztahu

 

Použitá literatura:

ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 207-212. ISBN 80-902267-1-X.