Archiv pro štítek: renesance

Druhy renesančního malířství

 • nástěnná m., desková m., knižní m., malba na skle

 

Techniky

 • začíná se používat plátno; rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
  • zářivá teplá barevnost
  • zásada symetrie, perspektiva, kompoziční forma=rovnostranný trojúhelník

 

Náměty

 • náboženské malby, výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba

 

 RANÁ RENESANCE

MASACCIO (masáčo)

 • zakladatelem raně renesančního malířství ve Florencii
 • postavy ztělesňují krásu a vznešenost
 • modelace světla a stínu
  • užíval lomenějších tónů, aby vynikl objem tvaru

 

 • nové pojetí obrazu
  • lidé: plastická figura, vědomi své důstojnosti, jednají s přirozeností
  • prostor: perspektiva, krajina naplněna atmosférou

 

 • fresky v kapli Brancacciů ve florentském kostele S. Maria del Carmine
  • fresky dokončil Fra Filippino Lippi

 

 • Vyhnání z ráje
  • 1. renesanční akty muže (Adam) a ženy (Eva)
  • ve tváři Evy zachytil zoufalství, jež se nechce smířit s tragickým osudem

 

 • Křest Kristův-zachytil i husí kůži na těle mladíka
 • deskové obrazy: Trůnící Madona, Sv. Anna Samotřetí, Ukřižování
 • fresky: Svatá Trojice v kostele S. Maria ve Florencii

 
SANDRO BOTTICELLI

 • nejpopulárnější renesanční malíř 15. století
 • vyučený zlatník
 • mytologické náměty a složité alegorie
 • nový idealizovaný typ ženy:úzký obličej, smutnýma, daleko posazenými očima a dlouhým krkem
 • postavy v nepřirozených postojích
 • v obraze se vznášejí a jejich roucha vlají

 

 • Klanění tří králů – členové medicijské rodiny
 • Nařčení (Pomluva)
 • Jaro (Primavera)
  • v pomerančovém ráji, uprostřed Venuše jako matka přírody
  • nad ní vypouští Amor šíp na Merkura, který trhá ze stromu ovoce lásky
  • kompozice do trojúhelníku

 

 • Zrození Venuše
  • bohové větrů Zefýr a Chlórys
  • Venuše plující ke břehu na lastuře
  • Héra skryje její nahotu vyšívaným pláštěm
 • maloval nástěnné obrazy v Sixtínské kapli
  • Ze života Mojžíšova

 

 • překonal naturalismus zdůrazněním kresby, idealizací postav a zduchovněním obsahu
 • ilustroval Dantovu Božskou komedii-lineární obrysovou linií
 • pod ochranou rodu Mediceů → postavy v jeho obrazech podobizny členů tohoto rodu

 

 VRCHOLNÁ RENESANCE

LEONARDO DA VINCI

 • položil základy k malířství vrcholné renesance
 • malíř, sochař, architekt, inženýr, vynálezce (ponorka, vrtulník), hudebník, zpěvák, básník, badatel (anatomie, optika, mechanika) a teoretik umění
 • vyučil se v dílně Verrocchia
 • usiloval o absolutní dokonalost obsahu i formy-pracoval pomalu
 • neustále zlepšoval a často dílo nedokončil
 • V Miláně založil malířskou školu

 

 • Madona ve skalách
  • uplatnil dokonalou harmonickou kompozici
  • šerosvit zdůrazňuje plastičnost postav a naplňuje obraz poetickou náladou
  • Leonardo nedomaloval, bratři Predisové ano
  • Predisové měli přehozeného Ježíše s Janem Křtitelem

 

 • Poslední večeře
  • nástěnná malba (el-fresco) v Milánském klášteře
  • symetricky vyvážená kompozice 13 postav
  • aby zdůraznil postavy, zmenšil stůl
  • pohybem, gesty, výrazem obličej líčí psychologické pochody apoštolů
  • ústřední místo na ose zaujal Kristus-k němu se zbíhají všechny linie
  • Jidáš sedí proti světlu, jeho obličej je tmavý
  • Velmi poškozená

 

 • Mona Lisa
  • ztělesnil svůj ideál ženské krásy
  • jemná modelace kolem úst a očí – sfumato
   • nevíme, jak se vlastně tváří
   • namaloval 2 pravé obrazy (Lůvr)
 • Dáma s hranostajem
 • Jan Křtitel
 • Zvěstování

 

MICHELANGELO BUONAROTTI

 • Strop Sixtinské kaple ve Vatikánu
  • v 9 obrazech líčí stvoření světa, prvních lidí, vznik hříchu, boží trest
  • kolem pásu sedí na trůnech 7 proroků a 5 sibyl-nové typy lidí
  • přehnal určité části těla, aby přitáhl pozornost
  • nad jejich sedadly nazí mladíci drží bronzové medailony
  • barevnost potlačena

 

RAFFAEL SANTI Z URBINA

 • stal se dvorním malířem papeže Julia II.
 • dokázal sloučit podněty z díla mistrů VR v obrazy klasické dokonalosti
 • ve Florencii si osvojil sloh:
  • Leonardův (Krásná zahradnice)
  • Michelangelův (Kladení do hrobu)
 • poté si vytváří vlastní styl, jehož cílem je ideální krása a monumentální sloh

 

 • Disputa
  • spojil teology v nadčasové shromáždění diskutující o eucharistii
  • využívá lineární malbu

 

 • Athénská škola (alegorie filosofie)
  • nejslavnější freska
  • nejvýznamnější řečtí filozofové v čele s Platonem a Aristotelem
  • nahoře metafyzikové, dole přírodní filosofové
  • obě skupiny spojuj Diogenes ležící na schodech

 

 • Parnas (alegorie básnictví)
  • postava básnířky Sapfó a mužská postava přejímají typ sibyl a proroků ze sixtinského stropu

 

 • Vysvobození sv. Petra z vězení
  • využívá přírodního a umělého osvětlení k líčení zázračného jevu

 

 • Sixtinská kaple
  • navrhl 10 tapiserií s náměty Kristova života a apoštolských skutků
  • utkány v Bruselu

 

 • Sixtinská madona
  • v 19. stol. považována za nejkrásnější obraz malířství
  • Madona kráčí s dítětem po zeměkouli
  • Sixtus a Barbora klečí v oblacích a gestem s námi navazují kontakt

 

 • Proměnění Krista
  • poslední obraz, spadá do období manýrismu
  • dokončili jeho žáci

1. léta 15. století – konec 16. století

HLAVNÍ RYSY RENESANČNÍHO SOCHAŘSTVÍ

 • v renesanci nastává programové osvobozování sochařství od architektury
 • nebylo podřizováno architektuře
 • změna estetiky, hledání krásy
 • pro sochy určené pro volné prostranství sílí tendence vytváření plastik harmonicky působících při pohledu z více stran
 • volná plastika nabývá v renesanci převahu nad plastikou výzdobnou
 • změna stylového charakteru sochařství:
  • plastika se zaměřuje na zobrazování skutečnosti na základě jejího vědeckého studia
  • základem sochařství je DŮSLEDNÝ REALISMUS

 

 • raná renesance (1420-1500)
  • zbavení se gotické idealizace, schematičnosti
  • usiluje o reálný anatomický vzhled postav

 

 • vrcholná (1500-1540)
  • vrchol úsilí o zachycení krásného lidského těla, pohybu, monument.sochy → nadále však působí klidným dojmem

 

 • pozdní (tzv. manýrismus 1540-1590)
  • základy barokního tvarosloví, klid nahrazen neklidem
  • úsilí o zachycení vnitřního dramatu a psychol. napětí postav
  • realistické zachycení postav není cílem→ snaha o věrné tlumočení vnitřních prožitků

 

Volná plastika

 • Hl. cíl: realistické znázornění skutečnosti
 • lidské tělo je zachycováno ve správných proporcích, v přirozeném poměru byly i figury vůči sobě navzájem – zcela mizí hieratická perspektiva
 • anatomie je studována dle živých modelů
 • věrně jsou zachycovány přirozené postoje lidí, i souvislosti těla a drapérie
 • inspirací je antická volná plastika (od idealizujícího se zaměření se prosazuje individualizace tváří, celých figur, snaha vyjádřit duševní stavy člověka mimikou tváře, gestem a přirozeným pohybem

 

Reliéf

 • mění se pojetí výjevu → zasazovány do reálného krajinného a architektonického prostředí, které podléhá zákonům perspektivy
 • figury mají odstupňovanou výšku modelace podle své pozice v prostoru

 

Výzdobná plastika

 • střídmé zdobení architektury
 • podpora jejích výrazných článků (římsy, oblouky, sloupy – patky, hlavice, dříky)
 • a pozd. renesance → přibývání výzd. prvků → na štítech, na atikách
 • základní prvky → z antiky
 • oblíbené → girlandy, festovy, emblémy, kartuše, medailony, putti (dětské postavičky), maskarony, mušle, atd.

 

Tématika děl se mění

 • ústup od náboženského námětu zesvětšťování
 • přibývání námětů světských, mytologických, alegorických, historických
 • rozmach sochařských žánrů → akt a jezdecký pomník
 • rozvoj portrétní tvorby (hlavy, busty, celofigurové pomníky)
 • tvorba kašen, změna pojetí náhrobku (→ památník bez ležící postavy zemřelého).

 

Materiál

 • tradiční (kámen, dřevo, bronz) → nepolychromovány
 • nově se uplatňuje majolika, glazovaná terakota (pálené hlíny červenohnědé barvy), štuk

 

Oblíbené

 • malé bronzy → výzdoba palácových interiérů
  • 20-30 cm sošky zvířat, lovecké scény, pastýřské a mytologické motivy
  • prohlubovaly smysl sochařů pro optické kvality soch

 

VÝZNAMNÍ SOCHAŘI V ITÁLII

 RANÁ RENESANCE

Lorenzo Ghiberti (čti gyberty)

 • florentský sochař a zlatník
 • první pojal reliéf jako obraz se zasazením výjevu do perspektivně pojatého prostoru
 • vytvářel bohatě zalidněné kompozice s figurami v několika plánech
  • figury v popředí jsou i plně plastické
  • prostorová věrohodnost je zdůrazněna i změkčením tvarů a zeslabením detailů v pozadí

 

 • 1) severní dveře florentského baptisteria (křtitelnice, křestní kaple)
  • zvítězil v soutěži
  • jde o biblické scény ve 14 čtyř listech – realisticky uskupené postavy s výraznými gesty a lehce naznačeným pozadím lesnaté krajiny

 

 • 2) východní dveře florentského baptisteria San Giovanni, zv. Rajské dveře
  • jsou z pozlaceného bronzu, mají dvě křídla po 5 reliéfech ve čtvercové desce se scénami ze Starého zákona
  • rám dveří má bohatou figurální a rostlinnou výzdobu

 

 • 3) reliéfy na křtitelnici kostela San Giovani v Sieně

 

 

Donatello

 • vytvořil prototyp renesančních volných plastik
  • (poprvé od antiky-realistické zpodobení lidského těla, dokonalá znalost proporcí a anatomie, mohutné tvary)
 • první také individualizuje obličeje, usiluje o vyjádření charakteru postavy i jejího psychického stavu
 • dovršil osamostatnění plastiky od architektury a vytvořil první renesanční plastiku pro volný prostor (socha Davida)
 • poprvé realisticky pojatý mužský akt, první jezdecký pomník

 

 • Jan Evangelista pro florentský dóm (mohutná sedící postava – inspirovala Michelangelova Mojžíše)
 • cyklus proroků pro Giottovu zvonici ve Florencii (imaginární portréty sv Jeremiáše, Abraháma, Habakuka zv. Plešatec)
 • David – mnoha pohledová socha z bronzu , akt
 • Atyse-Amoryna – první realistická dětská plastika, bronz
 • oltář kostela San Antonio
  • z 22 soch se dochovalo 8
  • poprvé zde uplatnil zdokonalé pojetí reliéfu – vytvořil stlačený reliéf (schiaccato=skjakáto) → zřetelná redukce objemů na pouhý plastický náznak, popředí masivnější, v pozadí se snižující ve velmi grafický znak

 

Andrea del Verrocchiho (Verokio)

 • sochař, zlatník, malíř, vedoucí významné uměl. dílny, kde se učili např. Botticelli
 • jeho žákem byl Leonardo da Vinci
 • vytvořil nový typ náhrobku bez figury na víku sarkofágu
 • jezdecký pomník kondotiéra Bartolomea Colleoniho v Benátkách

 

VRCHOLNÁ RENESANCE

Michelangelo Buonarrotti

 • nejvýznamnější osobnost
 • sochař, malíř, architekt, básník
 • jako první v VR zdůrazňoval duchovní obsah díla
 • postavil na první místo svého zájmu vyjádření své subjektivní představy, svých osobních rozporů a tragického hledání nového výrazu
 • vycházel z antiky a z Donatella

mladá tvorba (1488-1504)

 • 2 roky byl příslušníkem dvora Lorenza Medicejského
 • sousoší Laokoon
 • Madona na schodech – nízký reliéf, s jemností vyjadřuje monumentální smutek
 • Boj kentaurů s Lapithy – vysoký mnoha figurový reliéf inspirovaný antikou
 • Pieta
  • vytvořena pro chrám sv. Petra
  • dokonalá jednota postav, statičnost a klid, s přesným vyjádřením smutku a pokorného přijetí osudu a s účinkem založeným na kontrastu nahého mrtvého těla a bohatosti rozvinuté drapérie Mariina šatu
 • David
  • umístěn před palácem signorie (= siňoryje) jako symbol odhodlání bránit město
  • nadsazení tvarů, proporcí a modelace nahého těla v nadživotní velikosti (4m),což má přispět k vyjádření vůle, jistoty i vnitřního napětí, soustředěného ve výrazu očí, který kontrastuje se zdánlivým vnějším klidem figury

 

zralá tvorba (1505-1534)

 • v této době vytvářel monumentální zakázky náhrobků Julia II. ve sv. Petru v Římě a Medicejského v Nové sakristii kostela San Lorenzo ve Florencii
 • oba náhrobky zůstaly nedokončeny

 

 • Náhrobek papeže Julia II.
  • původně počítal se 40 sochami otroků, ctností a proroků
  • projekt nebyl realizován pro neshody autora s papežem a dokončený náhrobek je podstatně skromnější
  • jeho výzdobu tvoří ústřední socha Mojžíše a boční sochy Ráchel a Lev
  • zachovali se i 4 nedokončení otroci, kteří jsou dokladem M. pracovního postupu a jeho mistrovství ve vyjádření tragiky člověka spoutaného osudem (Umírající a Hrdinský otrok)
  • socha Mojžíše je považována za jednu z nejvelkolepějších M. soch
  • (monumentalita, expresivita, šroubovité natočení těla, výraz hněvu a hrdosti v kontrastu se zdánlivým klidem sedící postavy)

 

 • Náhrobky Giuliana a Lorenza Medicejských
  • ve florentském kostele San Lorenzo
  • z původně 4 → dokončeny pouze 2 náhrobky
  • (1) náhrobek se sochou Lorenza a postavami Úsvitu a Soumraku
  • (2) náhrobek se sochou Giuliána a alegoriemi Dne a Noci
  • sochy už mají barokní pohyb a vzrušení
  • expresívnost výrazu je podtržena i gigantickým vyjádřením sochařské struktury
   • (mohutné ženské figury jsou málo odlišeny od mužských, Den má zhruba otesanou hlavu, která je v kontrastu s tělem a podtrhuje bolestný výraz)

 

pozdní tvorba (1534-1564)

 • úvahy o smrti jsou hlavně sochařským vyjádřením bolesti
  • Pieta Palestina
  • Pieta Rondanini – pracoval na ni před svou smrtí  → nedokončil  → hrubě otesaná

 

POZDNÍ RENESANCE

 • sochaři většinou vycházejí z díla Michelangelova v tendencích po dramatické složitosti, dynamičnosti a patetičnosti
 • stylová vytříbenost, dokonalost formy, vyhledávali technické obtíže a rafinované efekty a detaily, řešili komplikovaná kompoziční schémata

 

Benvenuto Cellini  (čelíny)

 • sochař, zlatník, velmi bouřlivého života, básník, rytec, memoárista (Vlastní životopis)
 • vraždil, byl pronásledován
 • bronzové monument. sochy (Perseus, Diana Fontainebleuská – monumentální protáhlý jemný ženský akt – reliéf
 • Slankaodlévaná ze zlata

 

Bartolomeo Ammannati

 • sochař, architekt
 • Neptunova fontána ve Florencii
  • její ústřední postavou je monumentální socha Neptuna z bílého mramoru
  • Na mramoru kašny je umístěn dynamicky pojatý dav bronzových nymf a faunů
 • přínos  → umělecké využití kontrastu bronzu a mramoru

 

Giovanni da Bologna (džovany boloňa, džaboloňa)

 • zaměřoval se na kompozice složitých sousoší s mytologickými a přírodními náměty
 • plastiky → výrazná dynamičnost a vyváženost spirálovitého pohybu figur, pojatých v jemně zaoblených tvarech
 • Únos Sabinek – kompozice 3 figur, plnou poetických gest
 • Letící Merkur – bronz, i přes nadživotní velikost je elegantní a působí dojmem lehkosti
 • Neptunova fontána v Bologni – nový dynamický prvek – voda tryskající přímo z bronzových figur (např. z ňader, z tlam delfínů, apod.)

Druhy renesančního malířství

 • hlavní druhy malířství přejala renesance od gotiky
 • nástěnná m., desková m., knižní m., malba na skle

Techniky

 • začíná se používat plátno
 • rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
  • zářivá teplá barevnost
  • zásada symetrie, kompoziční forma=rovnostranný trojúhelník

Náměty

 • vedle náboženské malby se objevují výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba
 • perspektiva, anatomie

 

Estetický ideál krásy

 • vytvořili si nový estetický ideál krásy
 • spatřovali ho v tělesně a duševně rozvinutém člověku a harmonické přírodě
 • studovali lidské tělo v pohybu (aktu)
 • rostlinné a živočišné motivy z přírody

 

 

Benátky

 GIOVANNI BELLINI

 • hlavou rodiny Jacopo Bellini a jeho synové Gentile a Giovanni Bellini
 • Gentilelíčil benátský život své doby
 • GIOVANNIzakladatelem koloristické malířské školy
  • učitelem předních představitelů
  • začal u tempery, dostal se k olejomalbě
  • plátna vyzařují mysticismus, intimitu, meditativní náladu
  • náboženské kompozice
  • +promyšlený prostorový vztah předmětu a pozadí bez kontrastu světla a stínu
  • díla:
   • Pieta
   • Toaleta dámy
   • Nářek nad mrtvým Kristem
   • Madona s dítětem

 

ANTONELLO DA MESSINA

 • přinesl do Benátek techniku nizozemské olejomalby
 • jemně světelné přechody a barevná harmonie charakterizují Giovanniho obrazy
 • vytvořil lyrický styl-obdiv k přírodě s citovým půvabem
 • usiloval o vyjádření smyslové krásy
  • na něj navázali jeho žáci: Giorgione, Tizian

 

VITTORE CARPACCIO

 • výpravné obrazy ze života svatých s půvabným líčením benátského prostředí

 

Benátská malířská škola

 • dosáhla rozkvětu ve vrcholné renesanci
 • vedoucí osobností školy= GIOVANNI BELLINI
 • vyznačuje se: koloritem
  • barva dominuje nad kresbou
  • plastická modelace
  • prostorová výstavba obrazu

 

GIORGIONE

 • z žáků a následovníků vynikl zejména Giorgione
 • malíř symbolických obrazů-Tři filosofové, Bouře, Koncert v přírodě
 • slavné Odpočívající Venuše, v nichž spojil postavy s lyricky pojímanou přírodou
 • užíval rozkoší lásky
 • hrál na loutnu, krásně zpíval
 • zemřel velmi mlád na mor
 • již za života byl proslulým malířem
 • malba=výraz duševních prožitků a citových hnutí
 • názvy nejslavnějších obrazů přidány dodatečně-o jejich výklad se vedou spory
  • Tři filosofové
   • meditují v ranní krajině o podstatě přírody
   • vycházející slunce probouzí předměty k životu
  • Bouře
   • věčné tajemství neustále se obnovujícího života
   • světlo obléhá všechny předměty průzračnou atmosférou
   • zapojuje je do 1 barevné skladby

 

TIZIAN

 • Belliniho žákem
 • považován za největšího malíře všech dob pro:
  • bohatství výrazových prostředků
  • živost barev
  • dokonalou malířskou charakteristiku zobrazovaných předmětů
 • oblíbencem císaře Karla V.
 • pobyl u papeže Pavla III. ve Vatikánu, kde se setkal s Michelangelem
 • ztělesnil ideál lidské krásy a ideální krajinu
 • vycházel ze zrakového dojmu
 • zobrazoval skutečné barevné hodnoty, které vnímá oko
 • uvedl znovu iluzionismus
 • cílem bylo zobrazování lidí ve významných příbězích
 • umění dostalo nový smysl, zdrojem životní radosti a obohacením života

 

 • Assunta (nanebevzetí Panny Marie)
  • dokonalý prototyp barokních kompozic
  • pohyb madony vzhůru vyznačil 6 způsoby
  • (např. vznášejícími se anděly, barevnou kompozicí,šikmo letící postavou Boha)

 

 • Bacchus a Ariadna
 • Zavraždění sv. Petra Mučedníka
 • Podobizny (Karel IV. na koni) a akty (Danae, Venuše z Urbina)

 

MANÝRISMUS

 • v náboženských obrazech sílí soucítění s tragikou lidského života
 • zářivost koloritu hasne
 • nositelem výrazu=malířský rukopis pracující s barevnými skvrnami
 • zavrhl smyslový ideál krásy svého mládí
 • postavy splývají s prostředím
 • nerozeznáme žádné linie
 • tvary se vynořují z temnoty
 • pozdní díla manýrismu: Korunování trním; Apollon a Marsyas

MANÝRISMUS V BENÁTKÁCH

 • nazýváme pozdní renesanci
 • malíři napodobovali manýru (způsob) mistrů vrcholné renesance (Rafaela, Michelangela)
 • dlouho se manýristům vytýkalo: nepůvodnost, přehánění, formální a obsahové násilnosti
 • ve 20. stol se začal oceňovat především jeho nový duchovní obsah
 • nadřadil nadpozemský život
 • zrušil jednotnou kompozici, perspektivu, tektoničnost
 • umění=výrazem čisté fantazie
 • základem naturalistická abstrakce
 • dlouhé, štíhlé postavy lidské postavy s malou hlavou a dynamické prohnutí do šroubovitého postoje

 

 TINTORETTO

 • největším mistrem benátského manýrismu
 • spojil tradici benátského kolorismu s Michelangelovým kompozičním uměním a jeho plastickou fantazií
 • prostředky podřídil spiritualismu a mysticismu
 • prostý, velmi zbožný člověk, vedl klidný a nenáročný život
 • pracoval převážně pro bratrstva
 • pro Scuolu di S. Marco namaloval – Zázrak sv. Marka
  • význačné dílo benátského manýrismu
  • navázal na Michelangela
  • zobrazil zázračný děj → světec v obraze tělesně přítomen a přesto všem neviditelný
 • pro bratrstvo sv. Rocha – vyzdobil novou budovu 42 obrazy
  • největší galerie jeho děl
 • jeho fantazie vytvořila ze světla a stínu nadpozemský svět ducha

 

 • Klanění tří králů
 • Ráj (Dóžecí palác)
  • oddělil pozemský život od věčného
  • ideu nekonečnosti vyjadřuje bílé magické světlo
  • vychází ze světlého kruhu kolem Krista
  • šíří se do hloubky prostoru
 • Poslední večeře
  • vylíčil zázračné zážitky, jež vyvolala v účastnících svátost proměňování
  • prostor je slabě osvětlen, oblaky kouře se promění v okřídlené postavy
  • přímým pokračovatelem jeho díla byl El Greco
  • na rozdíl od Leonarda je matka tmavá

 

PAOLO VERONESE (veronés)

 • malířem slavnostní pohody a sladkého benátského požitkářství
 • maloval biblické hostiny
  • Svatba v Káni Galilejské, Hostina u Leviho
   • vyjadřoval v nich svůj smysl pro radosti života
   • byl až do konce života zahrnován zakázkami

 

 • přilnul ke kouzlu benátského koloritu, ale nepřijal zlatistý tón
 • zůstal věrný:
  • teplé stříbřité dominantě malířství
  • průsvitné barevnosti fresky
 • studoval účinky denního světa a jeho souhru s ovzduším
 • jako kolorista patřil k mistrům světové malby
 • přejímal problémy barokního malířství v skicovitě malovaných obrazech
 • na jeho světlou dekorativní barevnost navázali malíři rokoka
 • pro moderní malířství objevil Veronesův význam Paul Cézanne
 • poslední díla pod Tintorettovým vlivem postavy vnitřní neklid protireformační doby
 • v pozdějším období vyzdobil interiéry Dóžecího paláce
 • strop v sále Velké rady-Apoteóza Benátek (spojil v ní skutečnost a fikci)

 • z latinského re nascio =znovuzrození
 • vznikla v Itálii-Florencii ve 14. století
 • = kulturní obrození novověkého člověka starověkou vzdělaností
 • rozvoj měst, řemesel, obchodu a vědy přinesl přehodnocení vztahu k životu
 • rozvoj filosofie, přírodních, lékařských věd (zájem o anatomii a tělo člověka)
 • doba objevování světa
 • založena na zkušenosti, usilovala o poznání světa a přírody
 • zájem o antiku
 • šlechta a řemeslné cechy=umění hodnoceno z estetického hlediska=krásno
 • důvěra v lidské myšlení, ve svobodu jedince a poznání přírody postavily člověka do jiné role – pokora k bohu byla vystřídána novými životními pocity
 • hned od svého vzniku se renesance staví do opozice vůči středověku (hlavně gotice)
 • rozvoj humanismu, tzv. antropocentrická renesanční estetika – důraz na člověka, člověk byl měřítkem uměleckých hodnot, oprostit se od církve
 • vznik olejomalby
 • vynález knihtisku-Jan Gutenberg=vzniká grafika

 

VĚDA: Mikuláš Koperník a Jan Kepler, Galieo Galilei

LITERATURA: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William Shakespeare, Francois Villion

 

periodizace italské renesance:

 1. (14. stol.) – zrod renesance
 2.  (15. stol.) – vrcholná renesance
 3.  (po roce 1500) – pozdní renesance

– kolem roku 1580 přechod k manýrismu

 

Architektura

 • zaujímá čelné místo v renesanční umělecké tvorbě
 • měřítkem staveb se stává člověk, pro něhož jsou tvořeny
 • výškové stavby jsou šířkově dimenzovány
 • začíná převládat princip statický a horizontální

 

ZNAKY
 • materiál: kamenné kvádry, cihly zdobené nástěnnou malbou, sgrafitem
 • klenba nemá žebra, je pokryta omítkou
 • strop bývá zaklenut mohutnou kopulí
 • zdi silnější a těžší než v gotice
 • okna většinou pravoúhlá, široká, sdružená
 • patra budov oddělena římsami
 • sloupy: hlavice, dřík, patka (ionské, korinské)
 • vrací se k architrávovému systému z antiky
 • půdorysy: pravoúhlé, stavby jsou symetrické
 • arkády-řada obloučků nesoucí patro
 • atika – štíty, zakrývá středu někdy sklopenou obráceně do středu
 • bosáž – plasticky vystupující kameny
 • stavby jsou často spojené se zahradou – sala terrena
 • fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami)

sgrafity (= dvouvrstvá omítka, spodní tmavá, vyrývání)

                          kvádrováním (= do omítky za vlhka vyryty kontury)

 • balustrády (zábradlí)
 • štuková výzdoba (štuk = jemná omítka ze sádry, vápna a písku)
 • dřevo-převažuje v interiérech, kazetové vyřezávané stropy
 • malovaný nábytek, postele s nebesy

 

TYPICKÉ STAVBY
 • zámky (sídlo šlechty, 4 nebo 3křídlé stavby, dvůr obklopen arkádami)
 • paláce (obdoba zámku v městském prostředí)
 • měšťanské domy
 • církevní budovy ustupují do pozadí

 

PŘEDSTAVITELÉ

Filippo Brunelleschi (bruneleski)

–          stojí u zrodu renesanční architektury

–          kopule dómu ve Florencii

 • Santa Maria de Fiore

–          florentský sirotčinec

 

Donato Bramante

 • v době vrcholné renesance
 • chrám sv. Petra v Římě-centrální stavba do kříže, nedokončil ji
  • po něm Rafael Santi
  • po jejich smrti Buonarroti – vytvořil kopuli
  • po jeho smrti další architekti (např. Vignola)
  • Carlo Moderna uzavřel dílo v období raného baroka

 

Andrea Palladio

 • představitel pozdní renesance, vytvořil základ pro barokní tvorbu
 • , Olympijské divadlo ve Vicenze, bazilika Palladiana vBenátkách

 

Vignola

 • představitel pozdní renesance, žák Michelangela
 • jezuitský kostel Il Gesú v Římě
  • nemá boční lodě
  • typem stavby, kterou přebírá barokní architektura

 

Renesanční architektura v Čechách a na Moravě

Periodizace
 1. raná renesance – Jagellonská (1490 – 1530)
 2. vrcholná renesance – česká (1530 – 1580)
 3. pozdní renesance – Rudolfinská (1580 – 1620)
 • -díky Rudolfu II.-přenesl sídlo do Prahy,umožnil rozkvět umělecké činnosti
 • souběžnost 2 slohů (renesančního a pozdně gotického)
 • gotika doznívala u chrámových staveb
 • kostely, kláštery-gotický styl
 • městské domy, paláce-renesanční styl
 • nejvíce památek na území Rožmberků a pánů z Hradce

 

Renesanční urbanismus
 • nevznikala nová města
 • přestavovaly se jednotlivé objekty starých měst
 • příčinou přestaveb byl požár (Malé Strany, Pražského hradu, Pardubic)
 • za hradbami měst zakládána předměstí pro řemeslnictvo, uprostřed nich stavěny hřbitovní kostelíky (kostel sv. Havla v Mladé Boleslavi)
 • nejběžnější úpravy = zřizování podloubí
 • tam, kde výstavbu města dělala vrchnost (Rožmberkové, páni z Hradce, Pernštejnové), měla urbanistická tvorba mimořádnou úroveň

 

 • do podkrušnohorských měst – pronikala renesance saská (domy v Litoměřicích)
 • na Moravě
  • páni z Boskovic a páni z Pernštejna přestavovali hrady a budovali nové zámky
   • zámek v Moravské Třebové, v Boskovicích, v Moravském Krumlově
  • rozsáhlou stavební činnost rozvinuli páni ze Žerotína
   • zámek v Náměšti n. Oslavou

 

světské stavitelství

 • budování zámků, venkovských letních sídel, městských domů
 • zámky a sídla spojovány se zahradou s fontánami, plastikami
 • vznik letohrádků a loveckých zámečků – vztah člověka k přírodě (letohrádek Hvězda)

 

renesanční zámek

 • = arkádový dvůr, mnoho sloupů a oblouků, arkády
 • často dvůr otevřen a spojen se zahradou (Opočno, Velké Losiny)
 • vzniká lodžia = arkádami otevřený stavební prostor
 • v zámku reprezentační místnost, pokoje, věže s točitými schodišti
 • zvenčí je zámek chráněn opevněním
 • přes příkop spojen dřevěným mostem
 • oblíbené je sgrafito– zdobili zámky, paláce i měšťanské domy
  • Velká míčovna v Královské zahradě v Praze, zámek v Litomyšli, renesanční Slavonie

 

zámky

 • Litomyšl, Opočno, Telč, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Kratochvíle
 • u zámků časté letohrádky (bývají se zámkem spojené zakrytou chodbou)
 • Letohrádek u zámku v Opočně
 • Letohrádek Královny Anny v Praze

 

 • Vladislav Jagellonský přesídlil roku 1490 z Prahy do Budína
 • (stal se uherským králem)
 • v Budíně je okouzlen palácem Matyáše Korvína
 • posílá do Prahy Benediktu Rejtovi prvky paláce
 • ten je přenesl do oken Vladislavského sálu

 

 • 1530 nastupují na trůn Habsburkové – chtějí renesanci budovat i u nás
 • Ferdinand I. dal pro svou ženu Annu Jagellonskou postavit Letohrádek královny Anny=Belvedér

 

 • Paollo de la Stella – vybudoval sala terrenu zdobenou arkádami a zábradlím s kuželkami
 • Bonifác Wohlmut – dokončil stavbu a postavil střechu, podobnou střeše Národního divadla
 • + Tomáš Jaroš vytvořil Zpívající fontánu

 

Bonifác Wohlmut

 • vytvořil hudební kruchtu ve Svatovítském chrámu, sál Sněmovny, zbudoval Velkou míčovnu v královské zahradě,  Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé hoře
  • svou tvorbou dal základ české renesanci

 

renesanční paláce

 • Mělník, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Černými lesy
 • renesance ve městech je spíše vylepšením starých domů
 • (vnější slupka – průčelí, fasády)

 

renesanční náměstí: Slavonice, Telč, Nové Město nad Metují, Jičín

měšťanský dům

 • Český Krumlov, Třeboň,Tábor, Písek, České Budějovice, J. Hradec, Prachatice