Archiv pro štítek: expresionismus

polovina 80. let 19. století

 • ve fr.malířství tendence kriticky reagující na impresionismus
 • +usilující překonat jeho názorovou základnu
 • tendence označujeme za POSTIMPRESIONISMUS
 • prezentuje ho Paul Cézanne, Vincenc va Gogh, Paul Gauguin, celník Rousseau, Lautrec

 

DOBA VZNIKU

 • 1884, kdy byla založena Společnost nezávislých umělců
 • každoročně pořádala Salón nezávislých
 • 1886=poslední výstava impresionistů
 • v salónu nezávislých vystavovali Rousseau, Gogh, Gauguin
 • Jean Moréas publikoval Manifest symbolismu
  • mladá generace přijala postimpresionisty s nadšením
   • čerpala od nich mnohé inspirace
  • starší generace považovala díla za mazanice zvrhlíků

 

PAUL CÉZANNE-nejstarší postimpresionista (datem patří k impresionistům)

HENRY DE TOULOUSE-LAUTREC-nejmladší (secese)

 

RYSY

 • kromě naivního umění reakce na impresionismus
 • snaha najít pevnější, trvalejší základnu než zrakový vjem
 • umění má odpovídat modernímu psychickému a společenskému ustrojení člověka a jeho postavení ve společnosti a v přírodě
 • důraz na metodu, intelekt, umělecký program
 • umění se staví do opozice proti společnosti, vládnoucí vrstvě
 • umělci=prokletí umělci (Gogh, Gauguin, Lautrec)

 

POSTIMPRESIONISTÉ

 • všichni umělci, co se snažili překonat impresionistický způsob malby
 • osobnosti= vyhraněné tvůrčí individuality, samotáři
 • 5 různých tendencí, které předznamenávají moderní umění

 

 • plátna působila zneklidňujícím dojmem
 • základním prvkem obrazu byla skvrna
 • do obrazu včleňovali své niterní prožitky a pocity
 • zjednodušení tvarů i použití důrazných jasných a plochých barev
  • předznamenaly příchod abstraktního umění

 

Postimpresionismus zahrnuje:

 • Novoimpresionismus (pointilismus, divizionismus) (G.Seraut, P Signác)
 • Barevná modulace (P. Cézanné)
 • Symbolismus (P. Gauguin)
 • Expresionismus (V. van Gogh)
 • Secesní malba (H.de Toulouse-Lautrec)
 • Naivní umění (Rousseau)

NOVOIMPRESIONISMUS (POINTILISMUS)

 • cílem bylo vytvořit obraz podle určitých pravidel
 • malířská forma se stala nástrojem výtvarné myšlenky
 • snažil se uplatnit i poznatky z fyziologie vidění a fyzikální optiky
 • studiem optiky dospěli k systematické metodě optickým míšením na divákově sítnici

 

projevily se ve směrech:

POINTILISMUS

 • POINT = tečka, bod
 • kladení tisíce teček čistých barev vedle sebe
 • simultánní kontrast (předměty položené vedle sebe, každé těleso mění svou barvu vlivem barvy druhého tělesa)
 • předznamenává fauvismus
 • lokální barva byla rozkládána na obraze na elementární barevné body

 

DIVIZIONISMUS

 • malba čistými barvami, případně jejich komplementárními protějšky
 • barvy odvozené z barev slunečního spektra se rozkládají na jednotlivé prvky
 • barevný tón není míchán na paletě, nýbrž se utváří v oku diváka
 • určena přesná velikost tečky, jejich vzdálenost+vzdálenost diváka, co pozoruje

 

GEORGES SEURAT (sera)

 • zpočátku pouze kreslil
  • kontrasty černých a bílých ploch s pečlivým odstupňováním tónů
 • přesně postihl objemy v prostoru
 • Signacovým vlivem začal užívat čisté barevné tóny ze slunečního spektra
  • Koupání v Asiniéres
   • olejová malba, práce přes rok
   • použití ještě lomených barev

 

 • obrazy nezávislé na zrakovém vjemu, klasická kompozice
 • Klid=rovnováha světlých, tmavých tónů
  • vyvážení teplých a studených barev
  • převaha horizontálních linií

 

 • zachycení prudkého pohybu – Cirkus, Kankán
 • prohlubování práce se světlem – Modelky

 

 • maloval všechno a dlouho, až mu to všechno shnilo
  • maloval umělé objekty
 • člověk-80 hodin kreslil a pak řekl, že se mu to nepovedlo
 • uvažoval o každém m2
 • více práce promýšlel, než maloval
 • předchůdce kubistů-moduloval věci „vrstvil
  • Dům oběšeného
  • Koupající se Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jate (pointilismus)

 

PAUL SIGNÁC

 • francouzský malíř, cestovatel
 • cílem cest: francouzské přístavy (skici, dělený rukopis)
 • čisté barevné tóny smíšené s bělobou
 • nejdůslednější stoupenec novoimpresionistů
 • zůstal v zajetí zrakové imprese-kterou podával pointilistickou technikou
 • spolu se Seuratem vynalezl a používal techniku pointilismu
 • na rozdíl od něj ale používal spíše čtverečky, než tečky
  • Portrét Félixe Feneonapatrný Signácův sklon k ornamentice
  • obrazy=barevné krajinářské reportáže
   • kolorit v nich přechází z obrazu do obrazu bez nějaké změny
  • Kanál Saint – Martin v Paříži
  • Přístav v Saint Tropez
  • Grand Canal

 

SYMBOLISMUS

 • literární a umělecké hnutí (Baudellaire, Březina)
 • reakce na impresionismus a na rozvíjející sociálně kritický realismus
 • směřují k utvoření výrazu, který byl přímým vyjádřením básníkovy citlivosti
 • výraz=symbol
 • usiluje o výraz duchovních představ

 

 • 5 zásad podle Alberta Auriera
  • dílo musí být:
   • ideistické, symbolistické, syntetické, subjektivní, dekorativní
  • tématem:
   • je člověk, v magicky tajuplné spojitosti erotiky a smrti
   • prezentace z mytologie a historie a příležitostně biblická témata
  • obrazy mají morbidní a dekadentní nádech

 

 • překrývá se se secesí, nelze hovořit o ztotožnění
 • u nás: JAN PREISLER-Černé jezero, Pohádka
 • sochař: FRANTIŠEK BÍLEK-Kristus, Slepci

 

GUSTAVE MOREAU

 • romantik, na jeho tvorbu měl vliv Eugéne Delacroix
 • obesílal Salón obrazy na mytologická a náboženská témata
 • jeho silné náboženské cítění směřovalo k mystickému panteismu
 • snažil se vyjádřit své filozofické myšlení a idealistický názor
 • podivuhodného dojmu čarovné nádhery dosahoval:
  • stylizovanou kresbou
  • neobvyklým osvětlením
  • dekorativním koloritem

 

 • Zjevení (žena trýzněná představou své vin, dekadentní nádhera)
 • Salome

 

ODILON REDON

 • francouzský symbolický malíř a grafik
 • název prvního cyklu litografií Ve snu
  • svět příšer, symbolických představ, snů a vizí, vedle mytických a erotických témat a alegorií smrti
 • cíl vyvolat u diváka naléhavou touhu po temném světě neznámého a neurčitého
  • Zavřené oči (představa hlubokého zamyšlení, zasnění)
  • Zrození Venuše
   • tajemná zářivá barevnost
   • podle jeho názoru, umění spočívá v realitě cítění

PAUL GAUGUIN (gogén)

 • vedoucí osobností symbolismu
 • uvědomil si psychickou nosnost vyjadřovacích prostředků
 • rozeznával linie ušlechtilé, lživé, přímka=nekonečno,.
 • proti impresionismu
 • autonomnost obrazu, umění pro něj abstrahování
 • malíř, který vnesl do malby prvky primitivních národů
 • svým dílem ovlivnil skupinu Nabis a příslušníky pont-avenské školy
 • objevil svět bretaňského lidového života a folklóru a pohádkový svět tropických ostrovů s rajskou přírodou a kulturními tradicemi
 • z jeho díla vyšla i secese

 

CLOISONISMUS

 • pobyt v Pont-Avenu=význam pro vznik směru
  • Vize pro kázání-barvy nanášel v souvislých plochách, ohraničil konturou
  • jak stoupala barevná intenzita, stávali se sami výrazem
  • způsob malby=CLOISONISMUS
   • Žlutý Kristus
   • Bonjour mistr Gauguin (Dobrý den, pane Gauguine)
   • Olivetská hora
   • Zápas Jakuba s andělem

TAHITI

 • odjel na Tahiti a oženil se tam
 • začal tvořit dřevěné sochy
 • v obrazech chtěl ztělesnit bohatou divokou přírodu, tropické slunce měnící vše v plameny
 • usiloval o vyjádření s co nejméně prostředky
 • pouť provázená alkoholismem, financemi, syfilidou zakončil
  • bezprostřední záznamy – Ženy z Tahity
  • psychologicky motivované obrazy – Ty žárlíš
  • filosoficky založené kompozice – Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?

 

BAREVNÁ MODULACE

  PAUL CÉZANNE  (pól sezan)

 • otcem moderní doby
 • vytvořil klasický moderní malířský styl
 • rané dílo =impresionistické tvorby
 • po překonání impresionistické malby vypouští perspektivu
 • snažil se kopírovat přírodu-nezdařilo se
 • zdařilo se, až když objevil jiný způsob=barevné ekvivalenty, které ji tvoří
 • neexistuje linie, modelace, POUZE KONTRASTY
 • pomocí modulace vytvořil novou konstrukci obrazu
 • odmítal oddělovat kresbu od malby
 • usiloval o klasičnost (prostřednictvím smyslového vnímání)
 • nenáviděl fantastické výtvory
 • autonomní obraz

 

 • ve figurálních kompozicích:
  • dokázal sladit studium přírody s lidským obsahem
  • pomocí modulace vytvořil novou konstrukci obrazu, barevnou strukturu

 

 • zátiší – Zátiší s cibulí
  • modelace bez světla a stínu
  • barevnými kontrasty vytváří dojem prostoru

 

 • krajinomalby-Le Jas de Bouffan
 • portréty a autoportréty-dojem civilní oslavy lidskosti

 

 • 1904 formuloval, že přírodní tvary je nutno zjednodušovat do válce, koule, kužele
  • inspirovali se poté kubisté
  • zemřel na následky nachlazení v plenéru

 

 • Hráči karet, Harlekýn, Kuřáci=prostota jednoduchost→monumenálnost
 • Velké koupání
 • Koupající se muži
 • Mladík v červené vestě

 

EXPRESIONISMUS

 • = zprostředkování umělcovy duše
 • pastózní nanášení barev, rázný rukopis, sklon k nadsázce a expresi
 • expresionistické malířství hledá nový počátek „moderny“
 • reakce na stylové formy 19. století
 • umělecká tendence, která zdůrazňuje psychické momenty tvorby
 • dílo se pokládá za projev umělcovy duše
 • usiluje o stupňování výrazu i za cenu deformace tvaru
  • důležitá je vnitřní výpověď

 

VINCENT VAN GOGH

 • z Holandska
 • člověk nemocný, prchlivý, nesnášenlivý, šílený
 • prováděl malbu jako arteterapii
 • velké vrstvy barev, dynamické charakteristické tahy
 • pastózní nanášení barev, vervní rukopis, nadsázka, exprese

 

 • nejlepší díla namalovat v klidných, vyrovnaných dobách
 • plátna přitahují zářivě žlutou barvou a tajemně magickou modří oblohy
 • tvořil krajiny sálající barvou a světlem – vyhranil si tak svůj osobitý styl
 • měnil vzhled věcí, aby tak vyjádřil stav své duše
 • tvořil pod vlivem emocí –expresivní malba (jak napovídají tahy štětcem)
 • osvobodil svůj kolorit z temné valérové malby
 • Goghovy obrazy jsou výrazem jeho nešťastné, rozjitřené duše
 • neklidnost jeho duše je přímo zrcadlená v jeho díle
 • 1890 se zastřelil sám z revolveru

 

Autorportréty

 • každý rok je to nakresleno jinak
 • podstatné změny=technika, barva

 

 • 2 fáze tvorby
  • 1. fáze tzv. Holandská
   • tmavé zemité barvy, šerosvitný realismus
   • hledal velký výraz
   • Jedlíci brambor
  • 2. fáze
   • krásné barevné obrazy, nikdo jeho obrazy nechce
   • přijíždí na pomoc přítel Gauguin – malují spolu – hádka – psychický
    blok – útěk dom – uřízne si v záchvatu ucho
   • čím víc maluje, tím větší psych. problémy
    • Slunečnice, Rozsévač – symbol života
    • Cesta s cypryši – vše se proměnilo ve vířivý pohyb barevných čar prudce vrhaných na plátno
    • Noční kavárna- místo,kde může člověk zešílet, stát se zločincem

 

Pobyt v Arles-vrcholné období

 • vybíral prosté motivy, dokázal jim dát sváteční nádheru
  • Most v Arles, Pohled na Arles, Ložnice
  • Portrét dr.Galeta-výraz tragického pocitu
  • Obilné pole s havrany
   • při práci v plenéru si vpálil kulku do prsou
   • jeho dílo se stalo inspirací pro nejrůznější expresionistické směry a tendence 20. století

 

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

 • začal jako pohotový kreslíř zachycující rychlou zkratkou pohyb
 • stal se dokonalým znalcem líčitelem nočního života pařížského Montmartru
 • protože by v tančírnách a nevěstincích jako doma, podařilo se mu postihnout jejich obyvatelky v přirozeném rozpoložení, bez póz a strojených efektů
 • obrazy mnohdy líčící otřesné výjevy z okraje tehdejší společnosti jsou moderním výrazem existenciální desiluze
 • kromě kreseb a olejomalby se rád vyjadřoval pastelem
 • svými litografiemi, v nichž se projevil vliv japonského barevného dřevořezu, patří k zakladatelům secesní grafiky a secesního plakátu
 • svůj realismus vystupňoval do expresivnosti
 • jeho zkratka se přibližuje ke karikatuře a má tragický podtext
  • Jeanne Avrilová
  • V salónu
  • Toaleta
  • Angličanka Le Star

 

 

NAIVNÍ UMĚNÍ (INSITNÍ UMĚNÍ)

 • umělecká tvorba neškolených umělců, neprofesionálů, diletantů

 

HENRI „CELNÍK“ ROUSSEAU

 • povoláním byl celník
 • neměl žádné umělecké vzdělání, byl samoukem
 • v jeho díle je obsaženo celé naivní umění i s jeho principy a myšlenkami
 • po mnoha tvrdých zkouškách dosáhl určité proslulosti u řady umělců
  • některými rysy svého díla též předjímal umělecké tendence 20. století (dadaismus, surrealismus, český poetismus)
 • návrat k formě a zejména zaměření na předmět a specifickou výstavbu prostoru
 • vyjadřuje moderní senzibilitu
 • svobodná fantazie, pohybující se volně mezi realitou a snem
 • jeden z největších naivních malířů, který neměl nic společného s impresionismem nebo postimpresionistickými tendencemi
  • Zaklínačka hadů
  • Spící cikánka
  • Válka

 

 • německý umělecký směr, vychází z fauvismu
 • nejvíce se rozvinul v letech 1905-1920
 • je poznamenán předzvěstí 1. sv. války
 • umělci reagují na válku, i na celkovou krizi společnosti
 • expressio=výraz, exprimere=vyjadřovat
  • vyjádřit vlastní prožitky, pocity bez ohledu na konvence, malují, co cítí
  • pocity úzkosti, tísně, ztracenost v okolním světě
  • zajímají je citové stavy a projevy člověka a jejich vyjádření

 

PODSTATA

 • důraz kladen na agresivní barevnost
 • barvou se popisují pocity, duševní stavy, dojmy a nálady
 • používá se záměrná deformace tvarů, stylizace
 • nadsázka, zkratka, plošnost, barevný kontrast

 

VÝVOJ EXPRESIONISMU

1905 skupina DIE BRÜCKE=MOST v Drážďanech

 • zanikla v roce 1913
 • tvorba: plošnost, hrubá linka, hranaté a špičaté tvary, tvarová deformace

 

EMIL NOLDE (nold)

 • fantastická, groteskní témata, pusté severní krajiny, pohádkové výjevy, biblické náměty
 • barvu používá v kontrastech-vliv V. van Gogha
  • Slavnosti zlatého telete
  • Smrt v poušti

 

LUDVIK ERNST KIRCHNER

 • tvarově a barevně zjednodušené, ostré kontrasty a deformace
 • maluje portréty, figury, tančírny, bary, krajiny
  • Ulice
  • Poprsí ženy s kloboukem

 

1911-1914 skupina DER BLAUE REITER=MODRÝ JEZDEC

 • volnější sdružení, osobní a umělecké vztahy
 • barvy linie se postupně vzdalují realitě
 • vyjádření pocitu barvou

 

VASILIJ KANDINSKIJ

 • žil ve Francii, věnoval se abstraktní malbě
 • Improvizace 14
  • abstraktní obraz, vznik 1910
  • od figurální tvorby přechází k abstrakci, obrazy přestal pojmenovávat
 • Arabský hřbitov
 • Kostel v Mornau

 

PAUL KLEE

 • experimentuje s technikami,materiálem-nedá jednoznačně zařadit do 1 směru
 • pracuje s linkou; světlo a stín slouží k vyjádření duchovních hodnot
  • Dobrodružství jedné slečinky
  • Červený balón

 

FRANC MARC

 • používal symbolické významy
  • modrá=mužský princip → drsný a duchovní
  • žlutá=ženský princip → jemný a veselý
  • červená=hmota →brutální a těžká
 • miloval koně, zvířata, blízko k fauvistům
 • zřetelné barvy, barevně odlišené ohraničené plochy
  • Červené koně
  • Sen, Tygr, Modří koně, Modrý kůň; Osudy zvířat

 

OSKAR KOKOSCHKA

 • učil české malíře, portréty
 • sytá pastózní barevnost, záměrná deformace figur
 • nacisté zabavili víc než 400 obr jako „zvrhlé umění“

 

V ČESKÉM UMĚNÍ
 • Munchův exp. symbolismus -velký vliv na českou výtvarnou skupinu OSMA
 • založili jí v roce 1907-Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka
 • hlásí se k tvorbě E. Muncha, postimpresionismu, fauvismu
 • spojován s kubismem-KUBOEXPRESIONISMUS
 • využívá náboženská témata, která jsou metaforou prožité války
 • začínají se zajímat o okolní svět lidí a věcí

 

EDVARD MUNCH

 • motivy smrti, strachu, hrůzy
 • fyzicky i duševně osamělý
  • Křik-1892
   • prvky zdůrazňují pocity dotyčného, deformace tvaru
   • červená=expresivní barva
   • 3 barvy: černá, červená, modrá
  • Tanec života
   • bílá-život, červená=láska, černá=smrt
   • přemalovaný secesní obraz: Tři věky ženy

EMIL FILLA

 • prochází několika směry: kubismem, expresionismem
  • Rybičky
  • Zátiší s artyčokem
  • Čtenář Dostojevského

 

BOHUMIL KUBIŠTA

 • dílo z převážné většiny kubistické, avšak expresionistické základy