ROMÁNSKÉ UMĚNÍ (11. stol. – pol. 13. stol.)

 • = 1. celoevropský sloh
 • 1000-1250-zachvátil celou Evropu
 • název * v 19. stol. -> nahradil termín byzantský sloh
  • církevní instituce jsou řízeny papežem
 • snaží se navázat na římskou architekturu, ale je to spíše nápodoba
 • ovlivněno i germánským slohem
 • do 10. stol. se lid bál, že bude konec světa -> ve velké míře se začaly stavět kostely (sloužily i jako úkryt pro vesničany v době nájezdů -> dobrá ochrana díky masivnímu zdivu a kameni;; oproti dřívějšímu dřevu)
 • př.: Chrám Notre-dame (Fr., u Klimy)

 

Bořivoj – 1. známý hist. panovník, který buduje církevní stavby

 • kostel Sv. Klimenta“ (rotunda) – Levý Hradec
 • rotunda sv. Jiří na Řípu
 • rotunda sv. Kříže v Praze

 

jeho nástupce Spytihněv dal postavit několik kostelů

 • Spytihněvova bazilika
 • kostel Sv. Petra“ – na bývalém Plzeňském hradě
 •  „rotunda Sv. Víta na Hradě“ -> 4 apsidy do kříže; Z – předsíň, V – oltářní prostor; kruh ve středu – dokonalý vesmír
  • zde je i kníže Václav pohřben
  • později založena r. 921 „biskupská bazilika“ (1 lodní kostel, apsida na V)

r. 973 – v Praze zřízeno Biskupství

 • 1. biskup – Dětmar -> jeho os. ovlivnila kulturní dění v Praze

 

 • zakládají se 1. kláštery
 • u „kostela sv. Jiří“  * klášter (Benediktýni)
 • Praha podléhá Řezenskému arcibiskupství  -> propojení Prahy a Evropy
 •  postupně se počet klášterů zvyšuje, z poč. hl. benediktýnské
 • r. 993 v „Břevnově nejstarší benediktýnský klášter
 • r. 999 – „klášter v ostrovu u Davle
 • 11. stol. – silná stavební aktivity na venkově -> * panské kostely
  • Ÿ centrální (kruhový základ)
  • Ÿ podélné, 1 lodní, na Z straně věž + triguna
 • (kamenný útvar – balkónek; na 1-2 sloupech; slouží pro šlechtice, aby nemuseli mezi lidi dolu)

 

 • až do 13. stol. kostely majetkem panovníka -> ten si tam dosazuje i své lidi
 • konec 13. stol – boj mezi panovníkem a církví -> ta vyhrála a dosazuje si své lidi

 

Vladislav II.-> zval na naše území premonstráty

 • kostel v Doksanech“ (benediktýnský)
 • klášter na Strahově“ (premonstráti)
 •  „Sedlec u Prahy“ (cisterciáci)

 

 • ve 2. pol. 11. stol. zakládají se církevní stavby – * hl. ve středních Čechách
 • panské kostely, někdy spojeno se sídlem šlechtice
 • (Záhoří nad Labem; „kostel sv. Jakuba u Kutné Hory“; zde asistoval i král Vladislav II.)

 

 

ARCHITEKTURA

 

ROTUNDA
 • centrální typ (půdorys)
 • přisazena apsida-i více
BAZILIKA
 • daleko častější je jednolodní kostel až 5 loďmi
 • věže na Z straně kostela a v průčelí
 • boční lodi=okénka
 • existuje i příčná loď
 • Bazilika sv. Marka v Benátkách

 

KLÁŠTERY
 • součástí je klášterní kostel+obytná část+rajský dvůr (vylepšen křížovou chodbou); knihovna, jídelna, cely, skladiště a sýpky
 • nosné kameny jsou přitesávány (skoro nepoužívali maltu) = kvádříkové zdivo
 • hl. objednavatelem a výrobcem um. děl je církev; umělci pracují anonymně
 • církev předepisovala námět i formu
 • převažují náboženské náměty
 • abstraktní a symbolický charakter um. (chybí spojení se skutečností)
 • pracují podle předloh; napodobovali

 

KOSTELY
 • většina půdorysů vychází z římské baziliky (obdélník o 3 lodích)
 • zakomponovali kříž + apsidu
 • apsida = chór, kde se shromažďovali mniši; sloužili tam mši
 • jako celek působí těžkopádně, masivně
 • kruhový oblouk; sdružená okna (skupina obloučků propojena sloupy); okna (úzká, tlusté zdi, podobají se střílnám), klenba valená (z kamene)
 • později křížová klenba (* kombinací 2 kleneb valených)
 • portál – jednoduchý; trojitý – ústupkový; bohatá výzdoba (evokace na římské vítězné oblouky)

doba karolinská (dle Karla Velikého)-10. století

doba otonská (dle Oty II.) -11. Století

 

STAVBY
 • Ÿklášterní
 • kostelní
 • Ÿprofánní (hl. Praha); ve Znojmě – r. 1134 „rotunda P. Marie, dnes Kateřiny

 

ZNAKY
 • sloupy – plošný dekor; zvonová hlavice; někdy stylizované symboly křesťanství; stylizované tváře; pletenec; hladký dřík; patka s drápy + podstavec
 • pilíře – hranolovitý, jednoduchý; větší nosnost než sloup
 • kostely mají uvnitř zvednutou úroveň apsidyoltář
  • na ½ schovaná nebo úplně zasunutá krypta
 • 1 nebo 2 věžové průčelí
 • nad průčelím – kruhové okno (rozeta)
 • průčelí má občas jednoduchý reliéf, výzdobu
 • štěrbinová okna – uvnitř se rozšiřovala; ojediněle zasklena
  • u venkovských kostelíků místo skla střeva zvířat

 

běžná zástavba

 • románské sídliště nebylo uspořádáno; budovy byly rozptýleny
 • často útvar svírající nádvoří – hl. hospodářský účel
 • nejzachovalejší je na Starém Městě Pražském (dnes renesanční a barokní fasády, ale přízemí je románské – klenby, pilíře)
 • Praha – převážně kamenné město; cca 30 kostelů
 • 1170 – kamenný most -> Vladislav II. ho nechal postavit ve jménu manželky Judity -> Juditin most (zachovala se věž na Malé straně, reliéf – korunovace knížete na čes. krále)
 • světské stavby mají pevnostní charakter -> falce (Cheb; Olomouc)

 

 

 

SOCHAŘSTVÍ

 • náboženská tématika, existovali i náměty rostlinné, živočišné (lvi, draci, medvědi)
 • za Vladislava II. se sochařských památek vyrobilo a zachovalo nejvíce
 • vázána na architekturu (tympanon portálu)
 • tvůrci jsou většinou anonymní
 • převládala náboženská tématika (Trůnící madona), ale i rostlinné a živočišné
 • převažuje reliéf
 • figurální  plastika-bez výrazu v obličeji, strnulost v pohybu, schematismus, kolorovány, hierarchická perspektiva
 • sochařská výzdoba měla magickou fci (kostel nás měl ochránit; zlé zůstalo venku)

 

Gislebert [Žisléber]

 • největší osobnost v Evropě – reliéf na téma Posledního soudu
 • portál v Tišňově, kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře

 

plastika
 • dekorativní
 • monumentální
 • komorní
  • do plastik řadíme i pečetě; drobná mincovní dílka (dukáty)
  • sochařská díla –různorodost
ZNAKY
 • schematičnost-lidské tváře jsou všechny zobrazovány stejně (často nerozlišovali mužskou a ženskou postavu)
 • dlouhý splývavý oděv, řasený
 • minimální pohyb
 • anatomické disproporce-mnoho soch kolorováno
 • 1. nálezy – 6 sloupů krypty sv. Martina ve Spytihněvově bazilice

církevní plastika

 • ostře sledována a vybírána
 • (figury patronů, oficiálně uznaných světců, evangelíci, …)
 • malířská technika byla upřednostňována
 • románské um. má plošný charakter
 • reliéfní kompozice často dělali malíři (plošnost)
 • většina sochařských témat je převzata z malířství (jednoduché obrysy, redukované tvary)
 • práce v rámci Sázavského kláštera, součást slovanské liturgie, navazuje na Velkomoravskou tradici; zde byl činný hl. mnich Božetěch (pracuje v dřevě, kameni a z kosti – drobné sochařské práce)
 • opat Silvestr a Reginard z Met – též činní v malířství
 • tympanon – vstupní portál do kostela na hradě Oldříž u Poděbrad

 

 • mnoho kostelů staví česká šlechta
 • nejkrásnější je kostel sv. Jakuba u Kutné Hory
  • arkády (vtěleny postavy – Kristus, syn a Marie; sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, …)
  • 1165 byl vysvěcen (nejvyspělejší sochařské dílo)

 

kostel v Záboří nad Labem

 • tympanon, archivolta vstupního portálu
 • dal postavit Sedlecký klášter

-> typické prvky:

 • provazec, palmety, akant, zvířecí motivy (stylizace), pletence; … -> motivy se opakují
 • dole jsou stylizované korintské sloupy
 • kaple na hradě v Chebu na falci -> uvnitř má drobnou výzdobu
 • falc – uvnitř Elami zajímavá stavba (členitá kompozice; krásné půdorysné řešení)

 

falc v Olomouci

 • sdružená okna
 • byzantský typ, vrtaná do hloubky zdi, kamene
 •  celkový dojem spíš grafický než sochařský
 •  je v blízkosti olomouckého dómu
 • cca r. 1170 – výjev zachován z původní věže Juditina mostu (plastika zobrazuje panovníka -> symbol majestátu moci státu; před ním je vazal -> oddává se mu)
 • zřejmý nárůst realismu
 • 1. ¼ 13. stol. (1200 – 1225) -> vrchol románského umění

 

  Ÿ kouřimští lvi

 • seskupení 4 lvích hlav
 • mohli být součástí křtitelnice, trůnu (neví se, k čemu přesně sloužili)
 • zjednodušení; srst rytmicky seřazená; nalezeno na původním hradišti v Kouřimi
 • ležící lvi – často součást um. -> u vstupů do kostelů (ochránci)
  • jako podpora sloupu
  • už i v antice u bran
 • 4 figury (2 okřídlené) ->v 17. stol. je někdo zazdil o zdi Žitenického kostela (u Litoměřic)
 • původně určeny pro jinou stavbu; originály jsou dnes v muzeu

 

tympanon svatojiřského kostela

 • deska + půlkruh -> tvoří postranní části
 • zobrazuje trůnící P. Marii s Ježíškem na klíně
 • vedle je Mlada (1. abatyše svatojiřského kláštera)
 • po stranách je Přemysl I. a na 2. str. je sv. Anežka
 • 1 z nejlépe zachovaných prací z této doby; velmi povedené

 

 • většina plastik je dekorativního rázu
 • románské um. v podstatě nezná volnou plastiku -> je vždy součástí výzdoby architektury (interiérová i exteriérová výzdoba)

 

 

MALÍŘSTVÍ

 • převažují fresky a knižní malba
 • schematičnost a strnulost
 • ve tváři žádné stínování; žádná drapérie => aby nebyla odváděna pozornost od tématu
 • malby byly přetírány -> maleb zachováno velmi málo
 • lineárně stylizované
 • užití výrazných nelomených barev
 • památka: Vyšehradský kodex –1085., námět Vjezdu do Jeruzaléma – v Památníku Národního písemnictví
1) NÁSTĚNNÉ (monumentální)
 • bezprostředně vázané stavební plochou
 • tvoří souvisle výzdobu interiéru v časovém sledu, proudu (pašijové výjevy)
 • nejstarší je „výzdoba v kostele Sv. Klimenta ve Staré Boleslavy
 • fresky – „Kostel v České skalici
 • nástěnné obrazy – „v Albrechticích nad Vltavou

 

fresky z kostela Panny Marie, později Sv. Kateřiny ve Znojmě

 • původně součást falce, dnes stojí v pivovaře
 • výzdoba má výrazně ucelený ráz (1. pol. 12. stol.)
 • pásyspodní (drapérie zelenavé barvy, dekorativní ráz)
  • nad ním (výjevy ze života Panny Marie)
  • další pás (jednotná výzdoba, ale neucelená)
  • 3. pás (9 mužských postav – ozbrojeni; mají pláště-pražští přemyslovci, nemají – moravští přemyslovci)
  • 4. pás (Vratislav I. má korunu a žezlo) -> jediný zobrazený král; a 3 mandlové štíty
  • vrchol další pás (výjev z kosmu -> výjev povolání Přemysla na trůn)  (v našich dějinách je to 1. světský – nekřesťanský výjev)
  • na samotném vrcholu je pás, kde jsou 4 evangelíci
  • barvy – několik barev (zelená, modrá, červená + tóny v kresbě) -> redukovaná barevnost, plošně nanesena na stěnu

 

románští malíři postupovali:

 • měli všechny svaté nakreslené ve skicáku (podoba byla podrobně schvalována)
 • nanesli si síť, zvětšovali a plochu pojednávali plošně
 • fresky – nejprve se kladou tmavé tóny -> přechází do nejsvětlejších

 

2) DESKOVÉ
 • dřevěný podklad (románské um. je nemá)
 • jsou z r. 1300 a to už je gotika

 

3) KNIŽNÍ
 • velmi pěstovaná; nejrozšířenější
 • opisy evangelií; kodexy; hagiografie (život svatých); žaltáře (kniha modliteb); hodinky (neurčité dny a hodiny, měsíce předepsané modlitby); antifonáře (zpěvníky -> pro sbory v kostelech) -> zpěvácká bratrstva
 • využití pergamenu (kůže ovcí a koz, pak i lama, … rarita – z kůže nenarozených zvířat)
 • iluminace-obrázky součástí textu-Kodex Vyšehradský

 

Kodex Gigas

 • velký majetek – nechávají si to dělat kláštery, knížata
 • výzdoba je lineární (až do gotiky), hodně stylizovaná
 • vyhýbají se detailům; vtěsnaly linie do základního tvaru, znaku
 • nejstarší je „opis legendy o Sv. Václavu“ (Gumpoldova legenda) -> z  r. 1006, pořídil ji Boleslav II. Pro svou ženu Emmu
 • dekorující motiv na šatech obou figur
 • barva vyplňuje spíš prázdné plochy
 • jsou to hl. barvy symbolické; ne předmětné

 

 Evangeliář Vyšehradský

 • plocha dekorována různými geometrickými prvky různých barev
 • medailónky uvnitř (konvence přijatých symbolů)
 • dal ho pořídit Vratislav I. k příležitosti jmenování za krále

 

Evangeliář a rukopis Krakovský a Hvězdenský

 • na popud krále Vratislava; bere si polskou šlechtičnu

 

 Žaltář Ostrovský

 • živější, do iniciál jsou vkreslovány celkem realistické hlavy (spojeno s byzantským vlivem)

 

 Antifonář Sedlecký


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *