Gotická architektura

2. pol. 12. stol. – do pol. 16. století

Název:

 • původně hanlivý charakter, odvozen od barbarského kmene germánských Gótů, kteří se podíleli na vyvrácení antického Říma
 • uměleckou kvalitu gotiky plně docenilo až romantické hnutí v 19.století, tehdy se název „gotika“ vžil jako označení slohu bez posměšného zabarvení

Vznik:

 • místem vzniku je oblast ILE-DE-FRANCE (il-d-fráns) 1130
 • za 1. gotickou stavbu považován klášterní chrám Saint-Denis u Paříže (sén deny)
  • nechal postavit opat Suger (syžé)

Rozšíření:

 • 2. pol. 12. stol. S-Francie
 • 1240 do Čech

 

Periodizace:

FRANCIE – kolébka gotiky

 1. raná gotika (12. století)
 2. vrcholná (klasická a poklasická) gotika (13. a 14. století)
 3. pozdní gotika (15. století)

ČECHY A MORAVA

 1. raná (přemyslovská) gotika (1230-1330)
 2. vrcholná (lucemburská) gotika (13. -14. století)
 3. pozdní (jagellonská, vladislavská) gotika (15. století)

 

HLAVNÍ RYSY GOTICKÉHO UMĚNÍ
 • kvalitativní i kvantitativní rozmach uměníroste monumentalita, nákladnost a reprezentativnost umění, která nemá od doby antiky obdoby
 • má rozporný charakter – celkový duch ovládán náboženským symbolismem, duchovní obsah děl na úkor realistickému zobraz. skutečnosti
 • církev-hlavním objednavatelem uměleckých dělale i stále častěji panovníci, světští feudálové, měšťané, mizí jednoznačná převaha církevního umění nad světským
 • tvůrci umělec.děl jsou laikové – řemeslníci sdružení do cechů – dbaly o výchovu kvalitních řemeslníků
 • mění se pojetí autorství uměleckých dělpoprvé od antiky vystupují umělci z anonymity→společenské uznání umělců

 

HLAVNÍ PRINCIPY GOTICKÉ ARCHITEKTURY
 • snaha vytvořit nadpozemský, nadskutečný prostor
 • dynamismus-proti románské statičnosti jsou v G. všechny síly ve stálém napětí a působí dojmem pohybu, přípory pilířů jakoby tryskají vzhůru
 • vertikalismus-stavba tažená do výšky = převažují svislé linie (got.spiritualismus)
 • maximální odhmotnění zdiva– zmenšování plochy zdi a k jejich nahrazení okny
 • sjednocení vnitřního prostoru – vytvořit interiér se zdůrazněním jeho hloubky a výšky

 

ARCHITEKTURA

Církevní

TYPY STAVEB:

Kostel hlavní druh církevní architektury

 • podélný typ katedrála (bazilika s chórovým ochozem a věncem kaplí, vnějším opěrným systémem) převažuje, nejčastěji 3lodní, ale i monument. 5 a 7-lodní
  • stejnolodní kostel = nejč.trojlodní-vrcholná + pozdní gotika
  • jednolodní kostel (výjimka), dvoulodní (pozdní g.)
 • centrální typ nevyhovoval stavebním principům g., stavěn výjimečně

Klášter gotic. stavební prvky se uplatňovaly hl. v kostelích

 

Světská
 • s růstem moci šlechty a měšťanstva zaznamenala velký rozmach
 • potřeba zjistit obranu x nové válečné technice-střelný prach
 • současně stoupají i požadavky majitelů na užitkovost, reprezentativnost staveb
 • stavby se specializují podle účelu, pohodlnější bydlení, zdobnost

TYPY STAVEB

 • Hrad nejvýznamnější typ světské architektury, sídlo feudálů
  • gotika je dobou největšího rozmachu hradní architektury
  • výšinný hrad – téměř zmizel typ obytné věže, stavěny složitější hrady, vnitřní uspořádání hradů
   • předhradí- s vlastním opevněním, nádvořím
   • vnitřní hrad-s dalším pásem opevnění, nádvořím, zdobný hradní palác s hradní kaplí, s hl.věží
  • rovinný (vodní) hrad- uprostřed vodních ploch, spojen s břehem padacím mostem, uvnitř ještě jeden vodní příkop okolo vnitřního hradu
 • Tvrz- nevelké opevněné sídlo venkovské šlechty, uprostřed vsi i na návsi, uprostřed vod.plochy
 • Měšťanský dům (městský palác)-obdélníková parcela, bohatě zdobené průčelí do ulice, do náměstí, schodiště do patra, dvorek-stáje, dílny, stodola s vjezdem ze zadní ulice
 •  Radnicenejhonosnější dům ve městě, složitě klenuté sněmovní místnosti, věž, zdobené průčelí
 • Specializované účelové stavby: obchodní domy, sklady, tržnice, cechovní budovy, správní budovy, banky, mincovny, nemocnice /špitály/, hospice/útulky pro pocestné/
 • Kamenný most
 • Vesnická obydlíze dřeva, ale i cihly, kámen, složitější domy, nejen jednoprostorové

 

Urbanismus:

 • doba gotická je dobou hromadného zakládání nových měst
 • plánovité zakládání města využívalo šachovnicový půdorys s uspoř.domů do pravidelných bloků, čtyřúhelné náměstí, města sevřena věncem hradeb

 

Základní konstruktivní prostředky gotické architektury:
 • lomený oblouk
 • žebrová (křížová) klenba-žebra svádějí tlak klenby do čtyř rohových pilířů
 • vnější opěrný systém-součástí vnější pilíře, zachycují boční tlak stěn; díky konstrukci OS možnost odhmotnit vnitřní prostor a vést stavbu do výšky
 • okna-vitráže, rozety, oblouky oken vyplňuje kružba

 

Dekorativní prvky:
 • pilíř – hlavní podpůrný prvek, v mezilodních arkádách (nesl tíhu klenby) a v opěr.systému
 • sloup – méně než pilíř, v kapitulních síních klášterů, vyšší a štíhlejší než románský kalichový typ hlavice-rostlinný dekor-břečťan, vinná réva, chmel, javor
 • triforium – arkádový ochoz o síle zdi, na vnitřní stěně hlavní lodi katedrál
 • kružba – kamenné pruty tvořící určitý obrazec, kostrou oken, arkád,
 • fiála – vertikální zakončovací článek v podobě štíhlého jehlance-na opěrných pilířích, nejvýraz.dekorativním prvkem exteriérů got.chrámů
 • svorník – kámen zatěžující vrchol žebrové klenby

 

ARCHITEKTURA VE FRANCII

 • Francie vytvořila zákl.rysy gotiky tak, že z ní učinila první původní a svébytný sloh od zániku antiky
 • protikladný svým charakterem antické architektuře
 • všechny konstrukt. a dekor.prvky jsou typické právě pro většinu francouzských staveb

 

Církevní architektura

 Raná gotika (12. století)

 • Chrám Sant Denis u Paříže
  • gotická stavba, masivní zdi, těžkopádnost konstrukce, mohutné sloupy
 • katedrálaLaonu (ovlivnila got.archit.v Anglii, Německu)
 • katedrála Notre-Dame v Paříži

Klasická a poklasická gotika (13. a 14. stol.)

 • Katedrála v Chartres (šártr)-poprvé uplatněn vertikalismus, odhmotnění
 • umělecké dokonalosti dosáhl sloh na katedrálách v Remeši (korunovační chrám fran.králů), v Amensu (vrcholná stavby francouzské gotiky), Beauvais (bóvé) a na patrové palácové kapli Sainte-Chapelle (sén-šapel)

 

-hospodářské vyčerpání měst, odklon od spiritualismu→končí ve 14.století období výstavby velkých fran.katedrál, mnohé nedokončené→raději výstavba skromnějších farních kostelů

 • Regionální školy– normandské, champagneské (šampaňské), burgundské, jihofrancouzské
 • Kláštery-benediktínský klášter Mont-Saint-Michel (món-sén-mišel)-na hoře poblíž Bretaně
Pozdní gotika (15. století)
 • ovlivněna anglic.architek. plaménkového stylu (podle charakt.motivu v okenních kružbách)
 • Chrámy v Moulins (mulén), Saint-Riguier (sén-rikijé), Brou (brú)

 

Světská architektura
 • královský hrad Louvre v Paříži (-v renesanci přestavěn na králov.palác)
 • hrad Cháteau-Gaillard (šagtó-gajár), Bastilla v Paříži, papežs.palác v Avignonu
 • městské sídlopalác (žaka kéra v buržé)
 • město-dokonale zachovaným opevněným městem je Carcassonne (karkason)

 

ARCHITEKTURA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Raná gotika (přemyslovská, 1230-1330)
 • stavby jsou masivní a jednoduché; tlusté zdi a pevná okna
 • Církevní architektura:
  • klášter v Předklášteří u Tišnova (zv. Porta coeli=Brána nebes)-nejl.doch.u nás v R.G.
  • Oseku u Teplic, k. na Velehradě, k. sv. Prokopa v Třebíči
  • spojený k. františkánů a klarisek Anežky České na Starém Městě v Praze
  • ve Vyšším Brodě (Rožmberci), k.Zlatá Koruna (Přemysl Otakar II.), chrám sv.Bartoloměje v Kolíně n.Labem
  • Staronová synagoga v Praze na Starém Městě –nejst. zachov.žid.synag.ve stř.Evropě
 • Světská architektura:
  • hrady: Zvíkov, Pernštejn, Křivoklát, Bezděz, Loket
  • města: České Budějovice, Nový Bydžov
  • mosty: nejstarší kamenný most v Písku

 

Vrcholná gotika (lucemburská, 1330-1420)
 • vláda Jana Lucemburského, Karla IV. – inicioval rozsáhlou stavební činnost, která měla z Prahy vytvořit reprezentativní centrum českého království a římského císařství
 • přizval francouzské architekty
 • linie tažené ve svislém směru vysoko, převýšené stavby

 

 • Církevní architektura:
  • doba Jana Lucemburskéhochrám sv. Ducha v HK
   • klášter s kostelem sv.Jakuba v Praze na Starém Městě
  • doba Karla IV. – katedrála sv.Víta na Pražském hradě (u nás 1.katedrála fran.typu)
   • stavbu začal Matyáš z Arrasu
   • po jeho smrti převzal Petr Parléř (Svatováclavská kaple, Zlatá brána, jižní věž)
   • po jeho smrti pokračovali synové Václav a Jan ve stavbě jižní věže

 

 • Světská architektura:
  • doba Jana Lucemburskéhokamenný most přes Labe v Roudnici n.Labem
  • doba Karla IV-rekonstrukce Pražského hradu (střechy hrad.bran zlaté=“Zlatá Praha“)
   • založení Nového Města pražského (učinila z Prahy nejv.evropské město po Římu)
   • hrad Karlštejn – započal Matyáš z Arrasu
   • Karlův kamenný most-na místě Juditina mostu
   • Staroměstská mostecká věž
  • doba Václava IV Staroměstská radnice v Praze, Karolinum

 

 

Pozdní gotika (jagellonská, vladislavská, pol. 15. st. – pol. 16. st.)
 • Církevní architektura
  • kostel sv. Barbory v Kutné Hoře (Parléř, Matěj Rejsek z Prostějova)
  • královská oratoř v chrámu sv.Víta (B.Rejt)
  • chrám sv. Mikuláše v Lounech, sv.Bartoloměje v Plzni, chrámy sv.Jakuba a sv.Petra v Brně

 

 • Světská architektura
  • stavby Matěje RejskaPrašná brána v Praze (začátek Královské cesty), bohatě dekorovaná kašna v Kutné Hoře
  • stavby Benedikta Rejta-přestavba Pražského hradu, Vladislavovský sál, hrady-Švihov (vodní hrad), úprava Křivoklátu
  • stavby Wendela Roskopfahrad v Bechyni, radnice v Táboře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *