Benátské malířství

Druhy renesančního malířství

 • hlavní druhy malířství přejala renesance od gotiky
 • nástěnná m., desková m., knižní m., malba na skle

Techniky

 • začíná se používat plátno
 • rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
  • zářivá teplá barevnost
  • zásada symetrie, kompoziční forma=rovnostranný trojúhelník

Náměty

 • vedle náboženské malby se objevují výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba
 • perspektiva, anatomie

 

Estetický ideál krásy

 • vytvořili si nový estetický ideál krásy
 • spatřovali ho v tělesně a duševně rozvinutém člověku a harmonické přírodě
 • studovali lidské tělo v pohybu (aktu)
 • rostlinné a živočišné motivy z přírody

 

 

Benátky

 GIOVANNI BELLINI

 • hlavou rodiny Jacopo Bellini a jeho synové Gentile a Giovanni Bellini
 • Gentilelíčil benátský život své doby
 • GIOVANNIzakladatelem koloristické malířské školy
  • učitelem předních představitelů
  • začal u tempery, dostal se k olejomalbě
  • plátna vyzařují mysticismus, intimitu, meditativní náladu
  • náboženské kompozice
  • +promyšlený prostorový vztah předmětu a pozadí bez kontrastu světla a stínu
  • díla:
   • Pieta
   • Toaleta dámy
   • Nářek nad mrtvým Kristem
   • Madona s dítětem

 

ANTONELLO DA MESSINA

 • přinesl do Benátek techniku nizozemské olejomalby
 • jemně světelné přechody a barevná harmonie charakterizují Giovanniho obrazy
 • vytvořil lyrický styl-obdiv k přírodě s citovým půvabem
 • usiloval o vyjádření smyslové krásy
  • na něj navázali jeho žáci: Giorgione, Tizian

 

VITTORE CARPACCIO

 • výpravné obrazy ze života svatých s půvabným líčením benátského prostředí

 

Benátská malířská škola

 • dosáhla rozkvětu ve vrcholné renesanci
 • vedoucí osobností školy= GIOVANNI BELLINI
 • vyznačuje se: koloritem
  • barva dominuje nad kresbou
  • plastická modelace
  • prostorová výstavba obrazu

 

GIORGIONE

 • z žáků a následovníků vynikl zejména Giorgione
 • malíř symbolických obrazů-Tři filosofové, Bouře, Koncert v přírodě
 • slavné Odpočívající Venuše, v nichž spojil postavy s lyricky pojímanou přírodou
 • užíval rozkoší lásky
 • hrál na loutnu, krásně zpíval
 • zemřel velmi mlád na mor
 • již za života byl proslulým malířem
 • malba=výraz duševních prožitků a citových hnutí
 • názvy nejslavnějších obrazů přidány dodatečně-o jejich výklad se vedou spory
  • Tři filosofové
   • meditují v ranní krajině o podstatě přírody
   • vycházející slunce probouzí předměty k životu
  • Bouře
   • věčné tajemství neustále se obnovujícího života
   • světlo obléhá všechny předměty průzračnou atmosférou
   • zapojuje je do 1 barevné skladby

 

TIZIAN

 • Belliniho žákem
 • považován za největšího malíře všech dob pro:
  • bohatství výrazových prostředků
  • živost barev
  • dokonalou malířskou charakteristiku zobrazovaných předmětů
 • oblíbencem císaře Karla V.
 • pobyl u papeže Pavla III. ve Vatikánu, kde se setkal s Michelangelem
 • ztělesnil ideál lidské krásy a ideální krajinu
 • vycházel ze zrakového dojmu
 • zobrazoval skutečné barevné hodnoty, které vnímá oko
 • uvedl znovu iluzionismus
 • cílem bylo zobrazování lidí ve významných příbězích
 • umění dostalo nový smysl, zdrojem životní radosti a obohacením života

 

 • Assunta (nanebevzetí Panny Marie)
  • dokonalý prototyp barokních kompozic
  • pohyb madony vzhůru vyznačil 6 způsoby
  • (např. vznášejícími se anděly, barevnou kompozicí,šikmo letící postavou Boha)

 

 • Bacchus a Ariadna
 • Zavraždění sv. Petra Mučedníka
 • Podobizny (Karel IV. na koni) a akty (Danae, Venuše z Urbina)

 

MANÝRISMUS

 • v náboženských obrazech sílí soucítění s tragikou lidského života
 • zářivost koloritu hasne
 • nositelem výrazu=malířský rukopis pracující s barevnými skvrnami
 • zavrhl smyslový ideál krásy svého mládí
 • postavy splývají s prostředím
 • nerozeznáme žádné linie
 • tvary se vynořují z temnoty
 • pozdní díla manýrismu: Korunování trním; Apollon a Marsyas

MANÝRISMUS V BENÁTKÁCH

 • nazýváme pozdní renesanci
 • malíři napodobovali manýru (způsob) mistrů vrcholné renesance (Rafaela, Michelangela)
 • dlouho se manýristům vytýkalo: nepůvodnost, přehánění, formální a obsahové násilnosti
 • ve 20. stol se začal oceňovat především jeho nový duchovní obsah
 • nadřadil nadpozemský život
 • zrušil jednotnou kompozici, perspektivu, tektoničnost
 • umění=výrazem čisté fantazie
 • základem naturalistická abstrakce
 • dlouhé, štíhlé postavy lidské postavy s malou hlavou a dynamické prohnutí do šroubovitého postoje

 

 TINTORETTO

 • největším mistrem benátského manýrismu
 • spojil tradici benátského kolorismu s Michelangelovým kompozičním uměním a jeho plastickou fantazií
 • prostředky podřídil spiritualismu a mysticismu
 • prostý, velmi zbožný člověk, vedl klidný a nenáročný život
 • pracoval převážně pro bratrstva
 • pro Scuolu di S. Marco namaloval – Zázrak sv. Marka
  • význačné dílo benátského manýrismu
  • navázal na Michelangela
  • zobrazil zázračný děj → světec v obraze tělesně přítomen a přesto všem neviditelný
 • pro bratrstvo sv. Rocha – vyzdobil novou budovu 42 obrazy
  • největší galerie jeho děl
 • jeho fantazie vytvořila ze světla a stínu nadpozemský svět ducha

 

 • Klanění tří králů
 • Ráj (Dóžecí palác)
  • oddělil pozemský život od věčného
  • ideu nekonečnosti vyjadřuje bílé magické světlo
  • vychází ze světlého kruhu kolem Krista
  • šíří se do hloubky prostoru
 • Poslední večeře
  • vylíčil zázračné zážitky, jež vyvolala v účastnících svátost proměňování
  • prostor je slabě osvětlen, oblaky kouře se promění v okřídlené postavy
  • přímým pokračovatelem jeho díla byl El Greco
  • na rozdíl od Leonarda je matka tmavá

 

PAOLO VERONESE (veronés)

 • malířem slavnostní pohody a sladkého benátského požitkářství
 • maloval biblické hostiny
  • Svatba v Káni Galilejské, Hostina u Leviho
   • vyjadřoval v nich svůj smysl pro radosti života
   • byl až do konce života zahrnován zakázkami

 

 • přilnul ke kouzlu benátského koloritu, ale nepřijal zlatistý tón
 • zůstal věrný:
  • teplé stříbřité dominantě malířství
  • průsvitné barevnosti fresky
 • studoval účinky denního světa a jeho souhru s ovzduším
 • jako kolorista patřil k mistrům světové malby
 • přejímal problémy barokního malířství v skicovitě malovaných obrazech
 • na jeho světlou dekorativní barevnost navázali malíři rokoka
 • pro moderní malířství objevil Veronesův význam Paul Cézanne
 • poslední díla pod Tintorettovým vlivem postavy vnitřní neklid protireformační doby
 • v pozdějším období vyzdobil interiéry Dóžecího paláce
 • strop v sále Velké rady-Apoteóza Benátek (spojil v ní skutečnost a fikci)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *